یکشنبه 1399/10/21 - 09:38 hoseinghasemi

ریحانه در بنجار

روزگار تـورم اسـت و گرانـی و بیـکاری؛ روزگاری کـه شـیوع کرونـا و لزوم فاصلهگذاریهـای اجتماعـی هـم نـور علـی نور شـده تا کسـبوکارهای بسـیاری از رونق بیفتد و مردمان بسـیاری در پس نبود شـغل و کاروبار، از خانه و کاشـانه خود قصد رحیل کرده و به دیار دیگری بروند تا بلکه شـغلی و درآمدی برای گذران زندگی خود بیابند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، روزگار تـورم اسـت و گرانـی و بیـکاری؛ روزگاری کـه شـیوع کرونـا و لزوم فاصله گذاری هـای اجتماعـی هـم نـور علـی نور شـده تا کسـب و کارهای بسـیاری از رونق بیافتد و مردمان بسـیاری در پس نبود شـغل و کار و بار، از خانه و کاشـانه خود قصد رحیل کرده و به دیار دیگری بروند تا بلکه شـغلی و درآمدی برای گذران زندگی خود بیابند. حـالا در همیـن اوضـاع نابسـامان اقتصادی عده ای هم دسـت بـه زانو زده و قصـد آبادانـی زادگاهشـان را دارند. شهرسـتان زابل یکـی از مناطق کم برخـورداری اسـت کـه بـدی آب و هـوا و طوفان هـای شـن و ریزگردهـا و غبارهای نامیمون هم بر آن افزوده تا درصد مهاجرت را در آن افزایش دهد.

طرح موفقیت آمیز صندوق اشتغالزایی «ریحانـه محبـی» مدیـر مدرسـه ای در ناحیـه بنجـار زابل قصـد کرده با همکاری بسـیج سازندگی و تأسیس صندوقی برای اشتغالزایی، اوضاع را جور دیگری رقم بزند تا مردمان هم کاشـانه اش تصمیم شـان را برای کوچ عوض کنند و در مسـیر توسـعه و آبادانی شهرشـان قدم بردارند. محبی که مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی دارد متولد سال 1357 در منطقه بنجار شهرسـتان زابل اسـتان سیستان بلوچسـتان است و به قول خودش علاوه بر کار اصلی اش به کارهای خانگی و کارآفرینی هم مشغول است.

ریحانه محبی از سال 83 در کنار کار فرهنگی، تدریس و اداره مدرسه، وارد کارهای اجتماعی نیز شـده اسـت؛ مدتی مسئول امور بانوان منطقه بنجار، نماینده بخش ـدار و مسـئول شـبکه جنسیت بوده اسـت و از دیرباز مشغول ارائـه آموزش هایـی در قالـب کلاس های خیاطی، کشـت قـارچ و آموزش کامپیوتر برای جوان ترها در مناطق کم برخوردار و روستاهای استان بوده اسـت. وی که مؤسـس صندوق «شـهدا» در منطقه بنجار شهرستان زابل اسـت در گفتوگو با «منهای نفت» ضمن اشـاره به شکست ها و مشکلاتی که به سـبب نداشـتن حامی با آن مواجه شـده از طرح موفقیت آمیز بسـیج سازندگی در تشکیل صندوق اشتغالزایی «شهدا» می گوید. حمایت بسیج سازندگی از اشتغالزایی در بنجار وی عنوان می کند: تاسـیس صندوق شـهدا یک سـال و نیم پیش از سـوی بسیج سازندگی پیشنهاد شد و ما هم با توجه به ظرفیت منطقه و نیازی که احساس میشد و از همه مهم تر حمایتی که از سوی خود بسیج سازندگی می شد، برای تأسیس آن اقدام کردیم.

محبی می گوید: منطقه ما ظرفیت و نیاز بالایی برای اشـتغالزایی دارد اما هیچگاه حامی خوبی برای این امر نداشـته ایم ولی حالا بسـیج سـازندگی ضمـن کمـک به راه اندازی این صندوق، برای محصولات تولیدی مشـاغل خانگی منطقه هم بازار فروش ایجاد کرده و از مشاغل هم حمایت میکند.

همیـن امر سـبب شـد انگیزه ما بـرای راه اندازی چنیـن صندوقی بیش از گذشته شود. وی بـا بیـان اینکه اعضای اولیه صندوق شـهدا حدود 30 نفر بودند، عنوان می کند: این صندوق با سـرمایه اولیه 100 هزار ریال از هر عضو راه اندازی شد و وام هایی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال به متقاضیان جهت راه اندازی طرح اشتغال پیشنهادیشان پرداخت کرد. محبی با اشـاره به تولیدات دسـتی اعضای صندوق شـهدا ازجمله گل های تزئینی ابراز می کند: بازار خوبی در زاهدان و زابل برای این تولیدات وجود دارد همچنین کشک و آچار محلی که نوعی ادویه محلی خاص و پرطرفدار در منطقه زابل اسـت سـبب شد اعضای صندوق با دریافت وام های هرچند کم، سـرمایه اولیه لازم برای شـروع این اشـتغال های کوچک را به دسـت آورده و مشغول کار می شوند.

زنده شدن هنرهای فراموش شده مؤسـس صنـدوق شـهدای منطقـه بنجـار زابل با اشـاره با مشـاغلی که با تسـهیلات این صندوق راهاندازی شـده اسـت، می گوید: تولید جوجه های یکروزه، پرورش مرغ و خروس، گلیم بافی، تولیدات دستی و تولید برخی خشـکبار محلی از آن جمله اسـت. همچنین صنایع سـنتی محلی منطقه بنجار شهرستان زابل ازجمله سیاه دوزی که یکی از هنرهای فراموش شده بود هم با کمک صندوق شـهدای بنجـار مجددا ً زنده شـد و اکنون بانوان بسـیاری در منطقه با کمک وام های این صندوق و تهیه لوازم اولیه به این کار اشتغال دارند که بازار فروش خوبی هم در خود منطقه دارد.

محبی با اشـاره به کاشـت زعفران و تولید گل محمدی در منطقه با کمک اعضای صندوق شـهدا می گوید: ما تولید و کاشـت زعفران را از میان دانش آمـوزان دختـر مدرسـه با آمـوزش نحوه آماده سـازی پیاز زعفران شـروع کردیـم و زمینـی با وسـعت 10 هزار متر را هم به ایـن کار اختصاص دادیم که البته در سـال اول محصول زیادی نداد اما در سـال آینده امید اسـت به محصول خوبی دست پیدا کنیم. گلاب گیری راهی به سوی درآمدزایی وی برداشت گل محمدی و تولید گلاب را هم با عنوان یکی دیگر از طرح های مذکـور معرفـی کـرده و می افزاید: این کار را با کاشـت گل بوته های محمدی آغاز کرده ایم که در سـال های آینده به ثمر می نشـیند و باید عنوان کرد که گلاب گیـری طـرح خوبـی برای اشـتغالزایی و تولید درآمـد در منطقه ما به شمار می رود.

مسـئول صندوق شـهدای بنجار شهرسـتان زابل با اشاره به دیگر مشاغلی کـه بـا وام های اشـتغالزایی این صندوق راه اندازی شـده و بازار و بازخورد خوبـی هـم در منطقه و حتـی در خارج از منطقه داشـته می گوید: دوخت لباس محلی، پرورش شترمرغ، راه اندازی کارگاه رشته بری، پرورش جوجه و بوقلمون و توسـعه تاکسـتان های انگور در کنار طرح های تولید زعفران و گلاب از دیگر مشـاغلی اسـت که سـبب توسـعه منطقه و ایجاد اشـتغال شده است.

محبی معتقد است باید دست به زانو زد و مردم زادگاهش را برای رسیدن به موفقیت در توسعه منطقه با معرفی طرح های خوب و پر بازده و مثمرثمر راهنمایی کرد و در کنار این کار حمایت نهادهایی چون بسـیج سـازندگی و راه اندازی صندوق هایی مانند صندوق اشـتغالزایی شـهدا هم می تواند بیـش از پیـش بـه این امر کمک کند تا به جای وابسـتگی به نفت، با اقتصاد مقاومتی در مسیر پیشرفت سرزمین ایران گام برداریم.