یکشنبه 1399/10/14 - 07:52 hoseinghasemi

این همه تقاضا برای وام یک میلیونی

با شیوع ویروس کرونا تولید ماسک های خانگی قوت گرفت اما تعداد کمی از آنها اسـتاندارد داشـت و از این رو وزارت بهداشت مدام به مردم هشدار می داد که نسبت به پوشش ماسک رعایت کامل داشته باشند و از مراکز معتبر تهیه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: چندی بعد سـازمان بهداشـت جهانی اعلام کرد که ماسـک های خانگی هم می تواند نقش موثری در مقابله با شـیوع ویروس کرونا داشـته باشـد و دوباره تولید ماسـک های خانگی رونق گرفت. برخی افراد این ماسـک ها را در خانه برای خودشان تهیه می کردند اما برخی صندوق های قرض الحسنه با ایده ای که داشتند موجبات تولید ماسک را فراهم کردند و افراد زیادی در این بخش شاغل شدند. صندوق قرض الحسنه زینبیون از جمله آن صندوق ها است که با تهیه مواد اولیه ماسـک از بانوان سرپرسـت خانوار که بیکار هسـتند کمک می گیرد و علاوه بر آموزش خیاطی از آنها در تولید ماسک کمک می گرفت.

طوبـی تهانـی مدیر صندوق قرض الحسـنه زینبیون در محله شـهر ری تهران اسـت کـه بـرای اشـتغال بانـوان گام مهمـی برداشـته و توانسـته در ایـن راه پر پیچ و خم موفق شـود. وی مهارت 20 سـاله در زمینه گل دوزی دارد و در این مـدت قراردادهـای زیـادی با مدارس به منظور دوخـت روپوش دانش آموزان داشـته اسـت. تهانی کارشـناس بهداشـت و آموزش چگونگی بازیافت است و چندین سـال بهترین مربی آموزشـی در منطقه ری تهران شناخته شده اما با این حال به دنبال پست و مقام نبود و خواست اقداماتش منجر به اشتغالزایی و خود کفایی برای بانوان سرپرسـت خانوار شـود. از این رو به تأسیس صندوق قرض الحسنهای رو می آورد تا بتواند از مشکلات اقتصادی خانوارها بکاهد.

وی دربـاره تأسـیس صندوق قرض الحسـنه به منهای نفـت توضیح می دهد: چنـدی پیش بسـیج سـازندگی پیشـنهاد داد تا در مناطـق مختلف صندوق قرض الحسنه راه اندازی شود و ما هم این موضوع را با بانوان فعال در امور خیریه مطرح کردیم تا بتوانیم به منظور اشـتغالزایی و کمک به معیشـت خانوارها صندوقی تأسیس کنیم تا هم خانوارها برای وام های خرد به بانک نروند و هم درگیر ضامن و ضمانت و کاغذ بازی نشوند. تهانی ادامه می دهد: ابتدای فعالیت تصمیم گرفته شـد که سـه صندوق مجزا داشته باشیم اما زمانی که مردم از این طرح استقبال کردند دو صندوق با هم ادغام شدند و با 120 نفر کار وارد فاز اجرایی شد. اکنون تعداد اعضای صندوق به 170 نفر رسیده که تقریبا ً هر سال 35 نفر به آن افزوده شده است.

مدیر صندوق قرض الحسـنه زینبیون به مشـکلات اقتصادی سـال های اخیر اشاره می کند و می افزاید: اکنون اکثر مردم با مشکل اقتصادی رو به رو هستند و این موضوع باعث شده تا تقاضای وام در این بخش افزایش یابد. ضمن اینکه از زمان شـروع کار صندوق پس از پنج ماه تسـهیلات دهی ما آغاز شـد و پس از اعطـای تسـهیلات به افراد دارای نوبت، گزینـه اضطراری را هم برای صندوق در نظر گرفتیم تا افرادی که قصد دریافت این نوع تسـهیلات را دارند بتوانند از این مزیت بهره ببرند.

وی به انواع تسهیلات صندوق قرض الحسنه زینبیون اشاره می کند و می گوید: درسـت اسـت که اغلب تسـهیلات این صندوق به بانوان می رسـد اما معیشت خانوارهـا هـم مورد توجه ما اسـت. چنـدی پیش یکی از اعضـای صندوق که همسرشـان بـا مشـکل خرابـی خودرویی که بـا آن کار می کردنـد و از این راه درآمـد داشـتند رو به رو شـد که از صندوق تسـهیلاتی دریافت کـرد تا بتواند مشکل خودرو را رفع کند و دوباره به درآمد برسد. بـه گفتـه این فعال اقتصادی جهادی، تعمیرات منـزل هم یکی دیگر از موارد تسـهیلات آن ها اسـت. از کل تعداد افراد ثبت نام شده در صندوق برای دریافت وام کلا 10 نفـر باقـی ماندنـد کـه آنها هم طی ماه های آینده از این تسـهیلات برخوردار خواهند شد.

تهانی تصریح می کند: مبلغ وامی که صندوق می دهد زیاد نیست اما تاکنون گره هـای زیـادی را در خانوارها باز کرده. درسـت اسـت کـه مبلغ یک میلیون تومان برای خیلی از خانوارها مبلغ کمی اسـت اما بسـیاری از خانوارها برای دریافت همین مبلغ به صورت تسهیلات درخواست های زیادی را به صندوق ارائـه می کننـد و مشکلشـان بـا همیـن مبلغ حـل می شـود. بازپرداخت این تسـهیلات ماهانـه 120 هـزار تومان اسـت و فشـار زیادی اقتصـاد خانواده ها نمی آورد.

تولید ماسک

وی در مـورد تولیـد ماسـک در زمان شـیوع ویروس کرونـا توضیح می دهد و می گوید: بنده در زمینه خیاطی و دوخت کیسه های پارچه ای با نام کیسه نان فعالیت داشـتم و اشـتغالزایی زیادی در این زمینه ایجاد کرده بودم. افرادی کـه خیاطـی را آمـوزش می دیدند به آنها تسـهیلات می دادیم تـا بتوانند یک چرخ خیاطی برای خود تهیه کنند و به درآمد زایی برسـند که از این نمونه ها زیاد داشتیم.

مدیر صندوق قرض الحسـنه زینبیون ادامه می دهد: زمانی که ویروس کرونا شـیوع پیدا کرد توانسـتیم با آموزش تولید و دوخت ماسـک به افراد به میزان درآمد آنها بیفزاییم. به طوری که برخی شـرکت ها مواد اولیه تهیه می کردند و به ما سـفارش می دادند تا برایشـان ماسـک تولید کنیم. ابتدای فعالیت مان خیلی نتوانسـتیم بازار خوبی داشـته باشیم اما اکنون از همه ظرفیت استفاده می کنیـم. قبلا روزی هزار ماسـک تولیـد می کردیم اما اکنون این تولیدات به روزی 30 هزار عدد رسـیده اسـت. تولید ماسک توانسته 100 نفر را به صورت مسـتقیم شـاغل کند. فنرزنی، دوخت و چسـببند بخش های مختلف تولید ماسک است که افراد به صورت مجزا فعالیت دارند.

مدیر صندوق قرض الحسـنه زینبیون ادامه می دهد: زمانی که ویروس کرونا شـیوع پیدا کرد توانسـتیم با آموزش تولید و دوخت ماسـک به افراد به میزان درآمد آنها بیفزاییم. به طوری که برخی شـرکت ها مواد اولیه تهیه می کردند و به ما سـفارش می دادند تا برایشـان ماسـک تولید کنیم. ابتدای فعالیت مان خیلی نتوانسـتیم بازار خوبی داشـته باشیم اما اکنون از همه ظرفیت استفاده می کنیـم. قبال روزی هزار ماسـک تولیـد می کردیم اما اکنون این تولیدات به روزی 30 هزار عدد رسـیده اسـت. تولید ماسک توانسته 100 نفر را به صورت مسـتقیم شـاغل کند. فنرزنی، دوخت و چسـب بند بخش های مختلف تولید ماسک است که افراد به صورت مجزا فعالیت دارند.

مطالب مرتبط