سه شنبه 1399/10/02 - 10:41 hoseinghasemi

علیه کرونا

خانم مرضیه سیف مدیر صندوق زکیه نهاوند از خدمات این صنـدوق خبـر می دهد و می گوید که در ابتـدای کار که صندوق را راه انداختیم 25 نفر از دوستان و آشنایان و خیران محله در آن عضو شدند و هر ماه هر کس به فراخور توانمندی خود، مبلغی به صندوق کمک می کرد. به تدریج تعداد اعضای صندوق افزایش یافت به طوری که هم اکنون تعداد اعضای آن به 95 نفر رسیده و خدمات آن هم گسـترش یافته اسـت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند در سال 1398 به همت جمعی از متدینین این محله شروع به کار کرد. هدف اولیه این عده از راه اندازی صندوق قرض الحسنه، جمع آوری پول های خرد، گره گشایی و رفع نیازهای محرومین و افراد بی سرپرسـت و بد سرپرسـت، ایجاد اشـتغال خرد و درآمدزایی در سطح محله و جامعه بود.

خانم مرضیه سیف مدیر صندوق زکیه نهاوند از خدمات این صنـدوق خبـر می دهد و می گوید که در ابتـدای کار که صندوق را راه انداختیم 25 نفر از دوستان و آشنایان و خیران محله در آن عضو شدند و هر ماه هر کس به فراخور توانمندی خود، مبلغی به صندوق کمک می کرد. به تدریج تعداد اعضای صندوق افزایش یافت به طوری که هم اکنون تعداد اعضای آن به 95 نفر رسیده و خدمات آن هم گسـترش یافته اسـت.

خانم سـیف می گوید که در همین یک سالی که صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند راه افتاده، توانسته تعداد زیادی وام در زمینه اشتغال زایی، کمک هزینه معیشت، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه درمان، کمک هزینه خرید لوازم التحریر و کمک هزینه اجاره خانه به شهروندان متقاضی پرداخت کند. درواقع مدیران صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند، خیلی قبل تر از ستاد ملی کرونا به فکر اجاره نشینان افتادند و تلاش کردند با منابع صندوق، به افرادی که در اثر افزایش چشم گیر مبلغ رهن و اجاره در سال جاری، قادر به تأمین آن نبودند، با پرداخت وام کمک کنند.

اما پرداخت وام، تنها خدمت صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند نبوده است، چراکه به گفته خانم سیف از سال گذشته که بیماری کرونا در کشور شایع شد، اعضای صندوق به همراه خانواده هایشان دست به دست یکدیگر دادند و در زمینه تولید ماسـک و کمک به افرادی که در اثر کرونا کار خود را از دسـت داده بودند، خدماتی ارائه دادند. در همین زمینه، اعضای صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند تاکنون اقدام به تولید و توزیع 40 هزار عدد ماسک و تأمین و توزیع 700 بسته معیشتی در زمینه نهضت کمک مؤمنانه کرده اند. اما این هم ختم خدمات صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند نیست، زیرا این صندوق تاکنون توانسته برای 4 نوعروس نیازمند جمعا ً به مبلغ 25 میلیون تومان جهیزیه تأمین کند.

خانـم سـیف همچنیـن می گوید که صنـدوق زکیه محله کوی دکتر حسـابی نهاونـد تاکنـون وام هایـی برای اشـتغال زایی در زمینه های مینـاکاری و فیروزه کوبـی روی مـس، تولیـد و راه انـدازی کارگاه داروهـای گیاهی طب اسلامی، صنایع تبدیلی میوه خشـک و خیاطی پرداخت کرده و افرادی که این وام ها را دریافت کرده اند، خوشبختانه کسب و کارهای کوچکی راه انداخته اند و زندگی خـود را می چرخاننـد، حتـی بعضی از آنها به فکر گسـترش کار نیـز افتاده اند. برخـی از آن هـا هـم با کسـب درآمد، خودشـان اکنون عضو صندوق شـده اند و بـه دیگـران کمک می کنند. خدمـت دیگر این صنـدوق، تأمین کمک هزینه و تحصیل ۵ دانش آموز یتیم به 11 میلیون تومان بوده است. مدیر صندوق زکیه محله کوی دکتر حسابی نهاوند می گوید که هیچ کمکی از سوی دستگاه های دولتی به صندوق نشده و تاکنون فقط بسیج و سپاه خدمات فنی، زیرساختی و مشاورهای ارائه کرده اند. به گفته خانم سیف، اعضای صندوق زکیه محله کوی دکتر حسـابی نهاوند در دو سـال اخیر اقدام به برگزاری نمایشـگاه های عرضه مسـتقیم محصـولات تولیدی اعضا هـم کرده اند و در این نمایشـگاه ها، صنایع دستی، البسه، مواد عطاری و گیاهان دارویی که توسط خود اعضا تولید شده به طور مستقیم به مردم عرضه شده است.