شنبه 1399/09/29 - 09:36 hoseinghasemi

صندوق آنتی نزول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، تـا بـه حال برای دریافـت وام به بانک ها مراجعه کرده اید؟ ضامن، سـند ملک، جواز کسب، چک، سفته، کسر از حقوق و گواهی اشتغال تنها بخش از مدارکی است که برای دریافت وام باید دست به گریبان این و آن شوید تا بتوانید از تسهیلات بانکی با بهره های بالا استفاده کنید. ابراهیم عسگری 62 ساله پس از بازنشستگی از وزارت بهداشت به این فکر می افتد که برای این موضوع چاره ای بیاندیشد و دین خود را به مردم ادا کند تا شـاید بتواند مرهمی بر روی زخم های دوسـتان و اقوام خود باشـد.

او سال 1391 بازنشسته و راهی دیار خود می شود و صندوق قرض الحسنه ای برای روسـتای خود و محله ای اطراف به راه می اندازد تا در حد توان روسـتائیان را از دریافت تسهیلات بانکی بی نیاز کند. ابراهیم عسگری در گفت وگو با منهای نفت به چگونگی شکل گیری صندوق امام سـجاد (ع)، پرداخت و گفت: ابتدای امر به نظر کار سـختی نمی آمد اما وقتی کار را شروع کردیم متوجه شدیم که کار طاقت فرسایی است و پشتکار و صبر زیادی را می طلبد.

افراد روستایی و عشایر که دسترسی به منابع مالی بانکی، ضمانت، سـفته و چک ندارند می توانند از منافع این صندوق منتفع شوند. همچنین تلاش داریم تعداد کسانی که از روی اجبار اقدام به دریافت پول به صورت نزول می کنند را به صفر و یا حداقل ممکن برسانیم؛ در همین راستا جلسه ای را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حوزه و ناحیه خود انجام دادیم و درنهایت تصمیم به راه اندازی این صندوق گرفتیم.

ایـن خیر بازنشسـته می گوید: در ابتدای امـر تصمیم گرفتیم نفری 5 هزار تومان از هر یک از اعضا دریافت کنیم تا بتوانیم تعداد اعضای صندوق را به حداکثر ممکن برسانیم، به این شکل کم کم صندوق امام سجاد (ع) شکل گرفـت و منسـجم شـد. به مرور زمان بـا تصویب در هیـات امنای صندوق مبلـغ واریـزی ماهانـه را از 5 هـزار تومان به 10 هزار تومـان افزایش دادیم و این امر موجب رونق صندوق امام سـجاد (ع) شـد؛ و این رونق روز به روز مشـهودتر می شـد و روستائیان و عشایر می توانسـتند بدون اینکه به بانک مراجعـه کننـد و وثایق مختلف ارائه کننـد در کوتاه ترین زمان ممکن، وام دریافت کنند.

رئیـس صنـدوق امـام سـجاد (ع) در ادامه عنوان کرد: با توجـه به اینکه من سـال ها در اداره بهداشـت و درمان در بخش مبارزه با بیماری ها، مشـغول فعالیـت بـوده ام بـه دیگر اعضـا پیشـنهاد دادم بخشـی از فعالیت های این صندوق را به کمک هزینه های درمان اختصاص دهیم. در همین حین یکی از دوسـتان، خانواده ای را معرفی کرد که یکی از بچه هایش مریض اسـت و چند ماهی است که برایش کفن و قبر نیز تهیه کرده اند و منتظرند او بمیرد؛ پس از سرکشـی متوجه شـدیم که برای آزمایش به تهران، ایلام، کرمانشاه و اهواز رفته اند، اما پاسـخ مشـخصی دریافت نکرده اند با دیدن آزمایشـات متوجه شـدم که آزمایش تب مالت انجام داده و پاسـخ آن منفی بوده اسـت.

بـا توجـه به تجربه ای که داشـتم به آنهـا گفتم مدتـی دارو نخورید، این امر سـبب می شـود کم کم این ویروس و میکروب رشد کرده و در میکروسکوپ مشـخص شـود. با همان اطلاعات علمی که در مبارزه با بیماری ها داشـتم، پس از رفتن به تهران مشخص شد که وی حدود 7 ماه است تب مالت گرفته است و وضعیت کنونی وی بسیار وخیم است با کمک ها و حمایت های مالی تحت درمان قرار گرفت و خدا را شـکر به زندگی بازگشـت، و هم اکنـون در یـک نانوایـی کار می کنـد که ماهـی 2 میلیون تومـان دریافت می کند. علاوه بر آن یک مرغداری خانگی نیز احداث کرده است و همسرش نیز تخم مرغ ها را می فروشد.

وی در ادامـه در خصوص خدمـات ارائه شـده از طریـق صنـدوق، اظهار کـرد: از خدمات صنـدوق می تـوان بـه پرداخـت وام 5 میلیـون تومانی به یک پیرزن اشـاره کرد تا با آن بتواند یک ماده گاو خریداری کند، و هم اکنون از شـیر و گوسـاله آن گاو، یـک خانـواده امرار معاش می کنند.

اگرچه تنها مایحتـاج ابتدایی خانواده را تأمیـن می کنـد و بـا تـورم و گرانی که روز به روز در حال افزایش اسـت دیگر بـا مبالـغ این چنینـی نمی توان انتظار تأمین مخارج یک خانواده را داشـت. به مرور زمان دوسـتان سـازندگی گفتند می خواهیم بنا به دسـتورات مقام معظم رهبری، صندوق های دیگری را تشـکیل دهیم من هم به اصرار آنها و همچنین در راه خدا این کار را قبول کرده ام، پس از آن با دوسـتانمان در دوره های تخصصی در خرم آباد، کرمانشاه و ایلام، شرکت کرده ایم.

ایـن خیـر جهادگر با اشـاره به اینکه هم اکنون غیـر از صندوق خودمان، 21 صندوق دیگر راه اندازی کردیم، تصریح کرد: شرایط این صندوق ها نیز خوب اسـت و مردم از آن اسـتفاده می کنند و با توسـعه آنها بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به روستائیان رفع می شود. هم اکنون با حمایت های صندوق امام سجاد (ع)، حدود شش نفر پس از گذراندن دوره آموزش خیاطی علاوه بر اشـتغال خود، توانسـته اند به مرور زمان افراد دیگری را نیز مشـغول بکار کننـد. همچنیـن بـه عده ای دیگر از افراد روسـتا از طریق صندوق وام هایی اعطا شـد که با آن اقدام به خرید زمین کردند و دام های کوچک را پرورش دادند، هرچند شـاید مبالغ اعطایی بسـیار ناچیز باشـد اما در حد توان خود سعی بر انجام وظیفه داریم.

عسـگری می افزایـد: پرداخـت ماهیانـه 5 و یـا 10 میلیـون تومـان بـا این حجم از تورم و گرانی شـاید پاسـخگو نباشـد اما می توان در صورت داشـتن پشـتیبانی های بیشـتر برای آینده امیـدوار بود. نمی توانـم بگویم صندوق امام سـجاد (ع) صندوق موفقی اسـت اما به تناسـب دیگر صندوق ها که در اطراف وجود دارد می توان گفت تا جای ممکن به رسـالت خود عمل کرده اسـت. روزی به همسـرم گفتم که 30 سـال برای شما کار کرده ام از این پس می خواهم برای رضای خداوند و برای مردم شهر و دیارم کار کنم، انتظاری از مـردم نـدارم و ایـن کارها را تنها برای خشـنودی خداونـد انجام می دهم، همین که یک پیرمرد یا پیرزن پس از عمری زندگی با عزت به دریافت پول نزول روی نخواهد آورد و یا محتاج دیگران نخواهد شد، مرا راضی می کند. خوشنامـی صنـدوق موجب شـد تا محله های اطراف نیز اقدام به تشـکیل صندوق کنند.

وی در پایان با بیان اینکه در بازپرداخت اقساط نیز به وام گیرندگان در حد تـوان صنـدوق کمـک می کنیم تا گـره از کار آنها باز شـود و بتوانند زندگی راحت تری داشـته باشـند، اعلام کرد: از نظرات دیگر صندوق ها برای رشد و اعطای هر چه بیشتر صندوق امام سجاد (ع) استقبال می کنیم.