چهارشنبه, 07/30/1399 - 10:41 hoseinghasemi

اقدام جهادی طلاب پاکستانی

جمعی از طلاب پاکستانی مقیم قم به طور خود جوش اقدام به تهیه اقلام بهداشتی برای طلاب جامعه المصطفی کرده و به صورت جهادی به کادر درمانی و بیماران کرونایی در بیمارستان های قم خدمت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: جمعی از طلاب پاکستانی مقیم قم به طور خودجوش اقدام به تهیه اقلام بهداشتی برای طلاب جامعه المصطفی کرده و به صورت جهادی به کادر درمانی و بیماران کرونایی در بیمارستان های قم خدمت می کنند. در این روزهای بحرانی که ایران اسلامی درگیر مبارزه نفس گیر با ویروس منحوس کرونا است و در شرایط سخت تحریم ظالمانه از سوی استکبار جهانی به پرچم داری آمریکا که حتی بخش دارویی کشور را ترحیم کرده اند، هستند ملت هایی که مردم ما را تنها نگذاشته و اقدام به یک فعالیت خودجوش جهادی کرده اند. در این روزها ملیت های مختلف از جمله شـیعیان کشـور پاکسـتان که به برکت بارگاه حضرت معصومه (س) و وجود حوزه علمیه در قم میهمان هستند، به طور خود جوش با همدلی خود اقدام به تهیه اقلام بهداشتی برای طلاب و ارائه خدمات جهادی در بیمارستان ها کرده تا در این شرایط همراه مردم قم باشند. اعضای پایگاهی به نام «آوای پاکسـتان» که متشـکل از پاکستانی های مقیم قم و فعالان جامعه روحانیت بالتستان پاکستان است از نخستین روزهای شروع بحران کرونا وارد عمل شده و فعالیت جهادی خود را آغاز کردند. این گروه جهادی پاکسـتانی های مقیم قم در اقدامی خداپسـندانه توانستند اقلام بهداشـتی بـه ارزش ۹ میلیـون تومـان در مدت یک هفته جمـع آوری و آن را بین طلاب جامعه المصطفی توزیع کنند.

همدلی مجموعه آوای پاکستان با قمی ها

یکی از اعضای پایگاه آوای پاکستان به خبرنگار مهر، می گوید: اعضای این پایگاه از نخستین روزهایی که بحران کرونا در شهر قم شروع شد به طور خود جوش اقدام به جمع آوری اقلام بهداشتی کردند که این اقلام برای طلبه های جامعه المصطفی جمع آوری شـد؛ همچنین در بیمارسـتان هایی که درگیر این بیماری هسـتند به صورت جهادی در کنار کادر درمانی خدمت رسانی می کنند. سـید محمدتقی موسـوی ادامه داد: ما همچنین در کنار توزیع بسـته های اقلام بهداشتی بین طلاب ایرانی و غیر ایرانی برای مردم قم و پاکستانی های مقیم این شـهر هم بیش از ۲۰۰ بسـته اقلام بهداشـتی توزیع کردیم و آرزو داریم این شـهر و کشـور همسـایه و دوسـت و برادر ما ایران اسلامی از وجود این ویروس هولناک برای همیشه پاک شود. یکی دیگر از اعضای پایگاه فرهنگی آوای پاکستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان می کند: با توجه به شـیوع بیماری در اسـتان قم اعضای پایگاه آوای پاکستان بـرای کاهـش بیمـاری و مقابله با ایـن ویروس در کنار بـرادران ایرانی و قمی خود و مانند دیگر سازمان ها و نهادهای مردم نهاد وارد میدان کاری جهادی شدند. حجت الاسلام فرمان سـعیدی می افزاید: دوستی مردم ایران و پاکستان دوستی عمیـق و ریشـه داری اسـت و اکنـون بـا توجـه بـه درگیری شـهر قم کـه از طلاب پاکستانی و دیگر ملیت ها میزبانی می کند، خود را در کنار برادران دینی می دانیم و هدف ما از این فعالیت جهادی نشـان دادن همدلی و همبسـتگی ملت پاکسـتان با ایرانی ها است.

توزیع ۲۵۰ بسته بهداشتی بین طلاب

مسـئول پایگاه فرهنگی آوای پاکسـتان و فعال رسانه ای نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: اعضای پایگاه آوای پاکستان همان فعالان فرهنگی جامعه روحانیت بالتسـتان پاکسـتان هسـتند که به عنوان زیرمجموعه این نهاد فرهنگی و به عنوان یک گروه منسجم فعالیت فرهنگی دارند و در حال توسعه فعالیت های خود هستند. محمد ابراهیم صابری می افزاید: از شـروع بحران کرونا در قم علاقه داشـتیم ما هم وارد عمل شـویم لذا با مشـورت با مسئولان جامعه المصطفی العالمیه و روحانیون بالتسـتان حجتاالسلام «سـید احمـد رضـوی» با ما همـکاری کـرده و از کمک چنـد خیـر و طلاب پاکسـتانی مقیم قم بعد از فراخوان اسـتقبال خوبی از این کار جهادی شد. وی عنـوان می کنـد: در مـدت زمـان یک هفته ای ما توانسـتیم بیـش از ۹ میلیون تومـان جمـع آوری و بعـد از ثبت نام از ۳۰۰ طلبه جامعـه المصطفی به ۲۵۰ نفر از آنها بسته بهداشتی اهدا کنیم. مسـئول پایـگاه فرهنگـی آوای پاکسـتان ادامـه داد: ایـن فعالیـت و کمک هـای جمع آوری شـده حاصل فعالیت خودجوش و جهادی جامعه روحانیت بالتسـتان و طلاب پاکستانی است که امیدواریم این فعالیت ها توسعه و گسترش یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می کند: هدف ما همدلی و همبستگی با ملت ایران و کشور دوست و برادر است و علاقه ما به ایران از قبل از انقلاب وجود داشـته و ما به شـهیدانی مانند شـهید سـردار سلیمانی، شـهید آوینی و همچنین شهید چمران تأسی می کنیم و با سفارش شهید سردار سلیمانی حتی به مناطق سیل زده هم کمک کردیم. صابـری می گویـد: ما با طلاب جهادی غیر ایرانی در بیمارسـتان فرقانی به صورت داوطلبانـه حضـور یافتیـم هرچنـد رسـانه ها برای نزدیکـی این دو ملـت فعالیت مطلوبی نداشـتند و بیشـتر مردم ایران از فرهنگ و آداب و رسـوم ما پاکسـتانی ها اطلاعی ندارند ولی پایگاه فرهنگی آوای پاکسـتان فعالیت رسـانه ای خوبی برای آشـنایی با مردم و فرهنگ ایرانی داشـته و سـالانه هزاران پاکسـتانی برای زیارت به ایران و قم می آیند.