یکشنبه 1399/06/23 - 15:14 hoseinghasemi

فعالیت ۳۸ گروه بسیجی شیعه و سنی در پـلدشت

جهادگران آذربایجان غربی بعد از شیوع کرونا در حوزه های مختلف خدمت رسانی به مردم را آغاز و بیش از ۳۸ گروه جهادی شیعه و سنی شامل حدود ۴۵۶ جهادگر به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان پلدشت در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: جهادگران آذربایجان غربی بعد از شیوع کرونا در حوزه های مختلف خدمت رسانی به مردم را آغاز و بیش از ۳۸ گروه جهادی شیعه و سنی شامل حدود ۴۵۶ جهادگر به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان پلدشت در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می کنند.

بـا گسـترش شـیوع ویروس کرونـا و تعطیلی دانشـگاه ها، دانشـجویان جهادی از مسـئولیت های اجتماعـی خـود غافل نبوده و ضمن اعلام آمادگی برای مشـارکت در کمک رسـانی به مردم، قرارگاه هایی را برای نقش آفرینی در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان تشکیل دادند.

اتحاد گروه های جهادی بسیج دانشجویی در رزمایش کمک مؤمنانه

در این راسـتا، گروهی از دانشـجویان جهادی و تشـکل های انقلابی به جمع آوری کمک هـای مردمـی پرداختنـد تـا بـا ایـن اقـدام بتوانند دسـت هم اسـتانی های نیازمند شـان را بگیرند. در این میان گروه های جهادی بسـیج دانشـجویی اسـتان آذربایجان غربی هم که برای مقابله ویروس کرونا متحد شده بودند، بعد از سخنان رهبـر انقلاب مبنـی بر راه انـدازی رزمایش همدلی، برای کمک بـه نیازمندان هم دست به کار شدند. دانشجویان بسیجی و جهادی آذربایجان غربی بعد از شیوع کرونا هم در حوزه های مختلـف بـه مـردم خدمت رسـانی کردنـد. گروهـی از ایـن دانشـجویان در حوزه اطلاع رسـانی و آگاه سـازی عمومـی فعالیـت کردند و با تولیـد و پخش محتواهای آموزشـی، ترویجـی، اطلاع رسـانی و مستن دسـازی فعالیت هـا به صورت پوسـتر، بروشـور، عکـس، فیلـم و پیـام در فضاهای مجازی و واقعـی در زمینه رعایت اصول بهداشتی، پیشگیری از بیماری، خود مراقبتی و حفظ سلامت روانی جامعه تلاش کردند. با شیوع ویروس کرونا در کشور و کمبود اقلام بهداشتی در روزهای اول این ویروس جهادگران اسـتان آذربایجان با امکانات محدود شـروع به تولید این اقلام کردند در این راسـتا، گروه های جهادی بسـیج دانشجویی بوکان برای مقابله با ویروس کرونا شروع به تولید ۳ هزار عدد ماسک تولید کردند که در قالب پک های بهداشتی شامل دسـت کش، ماسـک، مایع دستشـویی و مایع ضدعفونی کننده را بین مردم مناطق محـروم بـوکان توزیع کردند. سـرهنگ قهرمـان در مـورد فعالیـت گروه هـای جهادی بسـیج دانشـجویی برای پیگیری از ویروس کرونا می گوید: تاکنون ۴۵۰ نفر از بسـیجیان آموزش های لازم را برای همکاری با مراکز بهداشت شهرستان ارومیه دیده اند. گروه های غربال گری در مناطق قرمز ارومیه از جمله کشتارگاه، بادکی، کوهنورد و ۵۰۰ دستگاه تشکیل شده تا نفرات خاصی برای خرید اقلام مورد نیاز در محلات تعیین شود تا از خروج بی مورد افراد در جامعه جلوگیری شود. گفتنی است، یکی دیگر از فعالیت های بسیجیان، سمپاشی، ضدعفونی و گند زدایی از محلات مختلـف شهرسـتان ارومیـه اسـت. در این راسـتا ۲۵ هـزار لیتر محلول ضدعفونی کننده توسط ۲۳ دستگاه ماشین آلات ضدعفونی کننده مصرف می شود. ضدعفونـی معابـر و تولید ماسـک تنها کار گروه های جهـادی نبود این جهادگران با انتشار ۵۰۰ سی دی آموزشی مقابله با کرونا در مساجد و محلات توزیع کردند. سـرهنگ منصور یوسـفی فرمانده سـپاه پلدشـت آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت گروه های جهادی در شهرسـتان می گوید: بعد از شـیوع ویروس کرونا جلسـه برای هماهنگی برای مقابله با این ویروس انجام شد و در راستای ماموریت های برنامه های سـتاد مقابله با کرونا در اسـتان بحث به کارگیری و فعال نمودن بیش از ۳۸ مورد از گروه های جهادی اعم از شـیعه و سـنی در سـطح شهرسـتان سـازماندهی شدند که حدود ۴۵۶ جهادگر به صورت شبانه روزی در این حوزه فعالیت می کردند. یوسفی می افزاید: با هماهنگی فرمانده پایگاه ها، شورای روستاها و دهیاری نسبت بـه توجیـه نیروهـای برای ضدعفونی معابر، مدارس، مسـاجد و ... بـه صورت ویژه با رویکرد پایگاه محور انجام شد به گونه ای که برای هر منطقه یک گروه های جهادی به ضدعفونی خانه های مردم پرداختند. فرمانده سـپاه پلدشـت آذربایجان غربی می گوید: برای خدمت رسانی بیشتر ۵ گروه جهادی برای ارتباط با خانواده های شـهدا در نظر گرفته شـد که در بحث ضدعفونی منزل و توزیع ماسک و اقلام بهداشتی و سبد معیشتی به آنان خدمات دهی می گردند.

برپایی خودجوش ایستگاه های ضدعفونی در ورودی ها مناطق مسکونی

یکی دیگر از اقدامات مؤثر این جهادگران برای پیشگیری از ویروس کرونا در سطح شهرستان برپایی ایستگاه های ضدعفونی کنند در ورودی شهرستان و روستاهای مجاور بوده به صورت خود جوش و شـبانه روزی بوده اسـت. این گروه های جهادی با اسـتفاده از پتانسـیل افراد محله های خود توانسـتند برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کنند. وی در ادامه با اشاره رزمایش کمک های مؤمنانه در سطح شهرستان اظهار می کند: با استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای مانند کمیته امداد و بهزیستی امام جمعه و ... بیش از ۱۰۰۰ بسته معیشتی هر بسته به ارزش ۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شد بین مناطق محروم و مشاغلی که به خاطر ویروس کرونا آسیب دیده اند توزیع می شود. یوسـفی می افزاید: شهرسـتان چون در منطقه مرزی اسـت به خاطر ویروس کرونا نوار مرزی مسـدود شـده اسـت و هیچ مسـافری رفت و آمد ندارد و حدود ۴۰ مورد از مردم این منطقه در پایانه مرزی فعالیت داشتند شغل های خود را از دست دادند با هماهنگی های انجام شـده افراد نیازمند شناسـایی و غربال گری شـدند و به این افراد کمک های نقدی و غیر نقدی انجام شد.