شنبه, 06/22/1399 - 10:56 hoseinghasemi

اهداء مدال های قهرمانی به مدافعان سلامت

قهرمانان ورزشی خراسان شمالی که روزی با کسب مدال دل مردم را شاد می کردند، این بار با اهدای مدال های خود سـعی کردند دل سـربازان خط مقدم مبارزه با کرونا را شاد کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: قهرمانان ورزشی خراسان شمالی که روزی با کسب مدال دل مردم را شاد می کردند، این بار با اهدای مدال های خود سـعی کردند دل سـربازان خط مقدم مبارزه با کرونا را شاد کنند. پس از شیوع کرونا در کشور، کادر درمان تبدیل به سربازان خط مقدم شدند. آنها با ایثار کم نظیر، جان خود را آماده فدا کردن کرده و به بیماران کرونایی خدمت ارائه دادند. از همین رو بود که بسیاری از اقشار مختلف مردم از روش های گوناگون سعی کردند این از خود گذشتگی را پاسخ داده تا قوت قلبی برای آنان باشند. یکی از گروه هایی که سعی کردند اندکی از ایثار کادر درمان را جبران کنند، قهرمانان ورزشـی بودند. این افراد که روزی با کسـب مدال دل مردم را شـاد می کردند، این بار با اهدای مدال های خود سعی کردند دل سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا را شاد کنند.

مردم با رعایت اصول بهداشتی قدردان کادر بهداشت باشند

علی محمدنیا، ورزشـکار کشـورمان که مفتخر به کسـب ۱۸ مدال خارجی می باشد، مدال خود را به کادر سلامت اهدا کرده است. به گفته وی، این کار، در جهت قدردانی از سنگربانان سالمت کشور بوده است. محمدنیا همچنین بیان کرد: هرکس به نوبه خود در از بین بردن این ویروس منحوس سـهیم باشـد و مردم عزیز کشورمان با رعایت فاصله اجتماعی و عمل به پروتکلهای بهداشتی، قدردان این عزیزان باشند.

دولت برای حمایت اقتصادی از مردم چاره بیاندیشد

حامد رشیدی دیگر ورزشکار پرافتخار کشور است که این اقدام تحسین برانگیز را انجام داده. این ورزشکار مدال نقره جهانی کوروش که این مسابقات در کشور ترکیه برگزار شـده بود را به کادر درمان اهدا کرد. به گفته وی هدف از این کار تشـکر و قدردانی از زحمات کادر درمان در این سنگر مقاومت است. رشـیدی تصریـح کـرد: برای در امـان ماندن از ایـن ویروس منحوس، مـردم در خانه بمانند، هرچند با این شرایط اقتصادی، حداقل سرپرست خانواده مجبور است از خانه بیرون برود و اگر اینطور پیش برود، بقیه اعضای خانواده نیز در معرض خطر هستند. از دولت تقاضا دارم برای حمایت اقتصادی و مالی خانوارها چارهای بیندیشد تا مردم در خانه بمانند.

پرستاران نباشند ما نیز نیستیم

حسـین اکبری دیگر ورزشـکار کشـور یک مدال آسـیایی خود را به کادر درمان اهدا کـرد. وی در خصـوص اهـداف خـود از این کار بیان کرد: هدف بنـده از این کار این بود که پرستاران و پزشکان عزیز در این راه پرخطر احساس تنهایی نکنند و بدانند که ما ورزشـکاران نیز از آنها حمایت می کنیم و پشـت آن ها ایسـتاده ایم و بدانند که اگر آنها نباشند ما هم نیستیم. اکبـری خاطرنشـان کـرد: از مـردم عزیـز درخواسـت دارم در خانـه بماننـد. مـا باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم به یاری خدا این ویروس را شکست دهیم.

خواستم در کار بزرگ کادر درمان شریک باشم

نوشیروان صابری، رزمی کار کشور نیز مدال با ارزش خود را که در تورنمنت بین المللی گرجستان در سال ۲۰۱۷ کسب کرده بود، به جامعه پزشکی اهدا کرد. وی می گوید این کار دلی اسـت و دوسـت داشـته که برای قدر دانی از مدافعان سلامت این کار را انجام دهد. این قهرمان ملی تاکید کرد: بنده کمربند قهرمانی مسابقات ارمنستان را نیز به شهید پارسـا اهدا کردم و تمام هدفم این اسـت که در کار بزرگی که مدافعان سلامت انجام می دهند سهیم باشم و به مردم کشورم به نوبه خود کمک کنم. وی در توصیه ای به مردم نیز گفت: توصیه من به مردم عزیز این است که در خانه بمانند و در خانه ورزش کنند تا خود و خانواده خود را از این ویروس در امان نگه دارند. انشاءالله بااراده الهی و با کمک یکدیگر این ویروس منحوس را شکست خواهیم داد.

خود را در معرض این ویروس منحوس قرار ندهیم

زهرا بهنود، دیگر رزمی کار کشورمان از شهرستان اسفراین که با اهدای مدالش خواست از کادر درمـان تشـکر کنـد اظهـار کرد: این مدال ارزشـمند، حاصل کسـب مقام دوم کشوری در رشته ووشو ساندا در شهر مشهد مقدس بوده است. وی افزود: این مدال، نخسـتین مدال کشـوری بود که کسـب کردم و برای من خیلی باارزش بود اما این مدال را به پاس قدردانی و تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران عزیز و همه کادر درمان، به آن ها اهدا کردم. بهنود در پایان بیان داشت: از مردم عزیز کشورم درخواست دارم که در خانه بمانند تا خـود و خانـواده خـود را در معرض این ویروس منحوس قرار ندهند تا با کمک یکدیگر این ویروس را ریشه کن کنیم.

بار بیماران بر دوش کادر درمانی است

هادی قدیمی، عضو تیم ملی کوراش و کشتی پهلوانی کشور که تاکنون ۳ مدال جهانی با توجه به شیوع کرونا در کشور، پرستاران و کادر و آسیایی را کسب کرده گفت: اخیرا درمانی بار بیماران را به دوش می کشـند بنده نیز برای تقویت روحیه به این مدافعان سلامت جامعه مدال جهانی کشتی پهلوانی که در ترکیه به دست آوردم را به این قشر زحمت کش جامعه تقدیم کردم. وی گفـت: از طرفـداران و کشـتی دوسـتان و مردم خراسـان می خواهـم که با رعایت کردن نکات بهداشتی علاوه بر جلوگیری از شیوع کرونا، کار پرستاران و کادر درمانی را راحت تر کنند تا این ویروس خسارت کمتری را به مردم وارد کند و با همکاری هم می توانیم با در خانه ماندن، سلامت باشیم.