سه شنبه, 06/18/1399 - 09:40 hoseinghasemi

جهادگر شدم تا خانواده ها را از خطرات جنگ نرم مطلع کنم

وی ســخنران ســمینارهای جذابی به نام های جنگ موریانه ها و نورو مارکتینگ است و خبره های این بخش، جوانی را متخصص در تکنیک های نوین و اثرگذار تبلیغاتی معرفی می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: محمــد جوانی، جهادگر گــروه جهادی یونس نخبه و کارشناس ارشد MBA گرایش بازاریابی و تبلیغات است. مهندس جوانی در این گروه جهادی مســئولیت آموزش و پژوهش را بر عهده دارد و به قول خودش میخواهد برای فقرا مسیر کسب و کار را نشــان دهد تا از محرومیت خارج شــوند. این نخبه جوان ســمینارهای زیادی در مورد بازاریابی و تبلیغات و همچنین جنــگ نرم برگزار می کند و اغلب افــراد وی را فعال متخصص در این حوزه می دانند.

وی ســخنران ســمینارهای جذابی به نام های جنگ موریانه ها و نورو مارکتینگ است و خبره های این بخش، جوانی را متخصص در تکنیک های نوین و اثر گذار تبلیغاتی معرفی می کنند. وی معتقد است یکی از اقداماتی کــه گروه های جهادی باید انجام دهند آشــنایی با فرهنگ ایرانی اســت. متاسفانه به دلیل فقــدان این موضوع برخی شــبکه های ماهواره ای که اغلب از طریق کشــورهای غربی و عربی تأمین مالی می شــوند اقدام به تهیه فیلم و سریال هایی می کنند که با فرهنگ ایرانی در تضاد است و ما با یک کار فرهنگی جهادی قصد داریم در این حوزه وارد شویم. وی می گوید: اکنون دشمن از طریق جنگ نرم وارد عمل شده و اگر جهادگران در این حوزه وارد نشوند دشمن پیشروی خواهد کرد. اکنون فضای مجــازی مانند یک تیغ دو لبه عمل می کنند و در صورت کوچکترین بی احتیاطی آینده نوجوانان و جوانان در معرض تهدید قرار می گیرد.

جوانی در مــورد فعالیت خود در گروه جهادی یونس می گوید: گروه های جهادی چند سالی است با رویکــرد محرومیت زدایی به فرمان مقام معظم رهبری به صورت خود جوش تشــکیل می شوند. این گروه ها اغلب در بخش عمرانی فعالیت دارند و گروه جهادی یونس نیز بخش جداگانه ای برای این موضوع اختصاص داده اســت اما بخش مفقوده ای که طی سال های اخیر به آن توجه نمی شد آموزش کسب و کار و چگونگی استفاده و حضور در فضای مجازی است.

این نخبه جهادگر ادامــه می دهد: در اردوهای جهادی که برگزار می شــود یک تیم شناســایی ابتــدا به محــل اعزام می شــود تــا نیازهای آن منطقه را شناســایی کند و بعد از حدود یک ماه با برنامه ریزی هایی که انجــام می دهد تیم اصلی جهادی به محل مورد نظر سفر می کنند. مسئول آموزش و پژوهش گروه جهادی یونس می افزایــد: به طور معمول جهادگران زمانی که به منطقه مورد نظر می رســند گویی کل مســیر را اســتراحت کرده اند و همه با توان بالایی از همان دقایق ابتدایی مشغول به کار می شوند.

جوانی ادامه می دهد: آموزش در حوزه کسب و کار و همچنین چگونگی کسب درآمد از جمله راه هایی است که می تواند به محرومیت زدایی کمک کند و به نظر می رسد این کار به صورت ریشه ای می تواند محرومیــت یک خانواده را درمــان کند. تاکنون با ســمینارها و همایش هــای رایگانــی که برای محرومیــن برگــزار کرده ایم تعداد زیــادی از افرادی کــه از چگونگی کسب درآمد آگاهی نداشتند شاغل شدند.

این جهادگر گروه جهادی یونس می گوید: یکی دیگر از فعالیت های بخــش آمــوزش و پژوهــش گروه جهــادی یونس این اســت که در بخش فضای مجــازی آموزش های درســت را ارائه کند. اکنون فضای مجازی به عنــوان یک تهدید برای خانواده ها اســت امــا در عین حال می تواند آگاهی بخش همان ها باشد، درنتیجه نشــان دادن راه درست و مسیر اصلی در فضای مجازی یکی از اقداماتی است که گروه جهادی ما برای نوجوانــان، جوانان و خانواده ها انجام می دهد. جوانی در مورد آگاه ســازی افراد با برنامه های ماهواره تاکید می کند: امام خمینی (ره) می فرمایند هر وقت در مسیری قرار داشتید که دشمن، شــما را تشویق کرد مطمئن باشید که راه را اشــتباه رفته اید. مشاهده برنامه های ماهواره ای هم یکی از این مصادیق است و به دلیل اینکه ترکیه قطب مد و فشــن منطقه شده در سریال های خود از این ابزار استفاده می کند اما در عین حال بی بند و باری و مســائل دیگر را ترویج می کند و ســعی دارد با آهنگ های غمگین، مخاطــب را جذب برنامــه کند. از سوی دیگر در برنامه های شبکه های معاند افراد خبیث، با آهنگسازی ها و همچنین برنامه ریزی به یک فرد محبــوب تبدیل می شــوند که این موضوع در ناخــودآگاه افراد خانواده تأثیر می گذارد.

این جهادگر با تاکید بر اینکه برخی خانواده ها به موضوعات و برنامه های شبکه های ماهواره ای دقت نمی کنند تصریح می کنــد: اینکه ما به عنوان یک بســیجی بگوییم ماهــواره بد است دیگر کفایت نمی کند و بنده به عنوان یک پژوهشگر بین خانواده ها و دانشــجویان حاضر می شوم و آنها را از مفاد برنامه های تلویزیونی آگاه می کنم. وی معتقــد اســت، در برخــی بخش هــا خانواده هــا از فقر آگاهی رنــج می برند، بــدون اینکه متوجه باشــند چه برنامه، تیزر و یا تبلیغی را مشاهده می کنند. جوانــی می افزایــد: نگاهــی به ســریال های ترکیــه ای کــه طی سال های گذشــته تولید شده نشان می دهــد صنعت مد و پوشــاک در این کشور رشد چشمگیری داشته و بیشتر از اینکه سریال ها دارای محتوا باشد ســعی می کنند با به حاشیه بردن متن اصلی که خیانت است مد و پوشاک خود را تبلیغ کنند. این در حالی است که بحث خیانت در این سریال ها امری عادی به نظر می رسد و این موضوع ممکن است پایه های یک خانواده را در طولانی مدت سست کند. برخی شبکه های معاند علاوه بر اینکه از پخش این نوع سریال ها استقبال می کنند و در برخی موارد در زمان دوبلــه از اصطلاحات ایرانی برای جذب مخاطب بهره می برند در فضای مجازی نیز تبلیغات گســترده ای دارند تا بتوانند خواسته خود را به هدف برسانند.

مسئول آموزش و پژوهش گروه جهادی یونس در خاتمه می گوید: اکنون دشمن از طریق جنگ نرم وارد می شود که ضرر آن بیشتر از جنگ نظامی است. در جنگ نظامی دشــمن مشخص است و شــما با ارائه یک اســتراتژی می توانید از مرزهای خــود محافظت کنید اما در جنگ نرم مشــخص نیست که دشمن قرار است از کجا حمله کند که همین موضوع بحث مبارزه را سخت می کند؛ اما با روحیه جهادگران که همیشه به دنبال سازندگی و محرومیت زدایی بودند به صورت تخصصی به این موضوع ورود کردیم و خانواده ها و کســانی که در این بخش آگاه نیستند را مطلع کنیم تا با تصمیم خودشان به سراغ این گونه فیلم ها نروند.