دوشنبه 1399/06/17 - 10:33 hoseinghasemi

جهادگری که دغدغه اش سبک زندگی جامعه بود

برخــی افــراد خودشــان را جهادگــر و بســیجی نمی دانند اما همیشــه همــراه گروه های جهادی هســتند و در پروژه های مختلف مانند یک جهادگر عمل می کنند. سال هاســت بخشی از فعالیت گروه های جهادی، ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در این راستا با یک کارآفرین موفق که فعالیت خــود را برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی متمرکز کرده به گفت و گو نشستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: برخــی افــراد خودشــان را جهادگــر و بســیجی نمی دانند اما همیشــه همــراه گروه های جهادی هســتند و در پروژه های مختلف مانند یک جهادگر عمل می کنند. سال هاســت بخشی از فعالیت گروه های جهادی، ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در این راستا با یک کارآفرین موفق که فعالیت خــود را برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی متمرکز کرده به گفت و گو نشستیم.

عفت الســادات نوری، دکترای معــارف اســلامی دارد و طراح پارچه و لباس ایرانی اســت. این بانوی کارآفرین موفق شــهر قم با گروه جهادی شهید منتظری همکاری دارد. نوری در مورد همکاری خود با گروه جهادی شهید منتظری توضیح می دهــد: گروه جهادی شهید منتظری نمایشگاهی برای محرومان برپا کرده بود و ما هم که می خواســتیم به آن ها کمک کنیم در این نمایشــگاه شرکت کردیم و تولیداتمان را به قیمت ارزان در اختیــار عمــوم مردم قرار دادیــم. وقتی از طرف گروه جهادی شــهید منتظری دعوت به همکاری شدیم، می دانستیم نبایــد به ایــن دعوت بــا دید اقتصــادی نگاه کنیم و از فروش تولیداتمــان در بازارچه آنها به فکر ســود باشــیم. حرکت این دوســتان برای حمایت از اقشار کم بضاعت، برایمان ارزشمند بود و به همین دلیــل برایمان مهم بود که در کنارشــان باشیم و در حد توان، حرکت شــان را تقویت کنیم.

عرضــه تولیــدات کارگاه نــوری در بازارچه گروه جهادی شــهید منتظــری در یکــی از محله هــای فقیرنشــین قم، به این حرکت اقتصادی و فرهنگی رونــق بخشــید. او کــه خود از علاقه مندان ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی-اسلامی در جامعه اســت، می گوید: مــا از مدت ها قبــل به ایــن نتیجه رســیدیم که حرکت هــای فرهنگی برای موفقیت باید ســمت و ســوی اقتصادی و سبک زندگی به خود بگیــرد. بر این اســاس، حرکت منســجمی را در حوزه ســبک زندگی ایرانی-اسلامی در شهر قم آغاز کردیم کــه چند محور مختلف را در برمی گیرد: طراحی و دوخــت مدل های متنوع مانتو برای ســنین و مشاغل مختلف، تولیــد مواد اولیه غذایی ســالم و بدون افزودنی هــا و راه اندازی جهادگری که دغدغه اش سبک زندگی جامعه است کیترینگ سـلامت برای آماده سازی غذاهای سالم برای خانواده ها.

این کارآفریــن موفق اســتان قم تصریح می کنــد: کارگاه تولید چادر به ســبک های ایرانــی با رعایــت موازین ایرانی-اســلامی یکی از محورهای فعالیت ها برای توسعه این فرهنگ است. در طرح ها و مدل های لباس و چادرها سعی می کنیم علاوه بر شکیل بودن، پوشــش مناسب را دارا باشــند تا کرامت زن ایرانی حفظ شود.

وی بــه ترویج فرهنگ ایرانی-اسـلامی تاکیــد می کند و می گوید: یکی از موضوعاتی که باعث می شود ایده ها موفق شوند همیاری و همکاری نهادها، سازمان ها و دستگاه ها برای اجرای آن اســت و ما با همیاری و همکاری سازمان بسیج سازندگی و همچنین گروه های جهادی توانستیم بخشــی از اقدامات خود را وارد فاز عملیاتی کنیم. سبک زندگی تنها به پوشــش افراد برنمی گردد بلکه نوع تفریح و همچنین خوراک افراد بخشــی هایی از آن را تشکیل می دهد.

به گفته نوری، رفتــار هر فردی در جامعه به همه مربوط می شــود درنتیجه برای اعتلاء و پیشرفت، همه باید پای کار بیایند و تلاش کنند.

طراحی مانتو برای همه گروه های سنی

این کارآفرین موفق با اشاره به نیاز جامعه بهویــژه بانوان به پوشــاک مناســب عرف و اعتقادات ادامه میدهــد: تلقی ما از دختران و بانوان ایران این نیســت کــه بخش مؤنث جامعه هستند بلکه آن ها هر کدام سفیر جمهوری اسـلامی ایران هستند و نوع پوشش آن ها بیانگر فرهنگ آن جامعه است. در این راســتا مدل های متنــوع مانتو متناسب با شــخصیت و جایگاه آن ها طراحــی می کنیم تا بتوانند حضــوری شایســته در جامعه داشته باشند؛ بنابراین طراحی و دوخــت مانتو برای چند گروه را در دســتور کار خود قرار دادیم، اول، دخترانــی که تازه به ســن تکلیف رسیده اند، دوم، دختران نوجوان، سوم، خانم های کارمند و چهارم، دختــران و بانوانی که حجاب چادر را دوست دارند اما به هر دلیلی امکان استفاده از آن را ندارند.

نوری با تاکیــد بر اینکه برای همه گروه های ســنی لباس های متنوع تولید می کنیم می افزاید: تولیدات برای افراد با ســنین و سـلایق مختلف انجام می شود و اخیرا یک مانتو بــا عنوان مانتو حجابی طراحی کردیم. استفاده از پارچه های با کیفیت و برش و دوخت حرفــه ای و تمیز مانتوها بسیار مورد تاکید ماست و تلاش می کنیم تولیداتی داشته باشیم که قابل رقابت با پوشاک خارجی باشد. به لطف خدا در یک سال فعالیت مان هم بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کرده ایم.

تخفیف به محرومان

کارآفریــن موفــق شــهر قم در ادامــه می گوید: بخشــی از تولیدات مــان را با قیمت پایین تر از بــازار در بازارچــه محله های فقیرنشین عرضه می کنیم و در ادامه مســیر هــم در حمایت از این قبیــل حرکت های جهادی و فرهنگی ارزشمند، هر کاری از عهده ما بربیاید، دریغ نخواهیم کرد.

نــوری می افزایــد: برخی افــراد جامعه با بیــان اینکه رفتار دیگری به ما ارتباطی ندارد خودشــان را از درگیر کردن با این موضوعات راحت می کننــد در حالی کــه اگر فرهنگ نادرست در جامعه باب شود می تواند گریبان خانواده همه مان را بگیرد. به عقیده من رفتار هر نفر به همه افراد جامعه مربوط می شــود. البته ایــن موضوع نباید شــرایط دخالت در رفتــار دیگران را فراهم کنــد و تنها در ابعاد اجتماعی قابل اجرا اســت. اجرای فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسلامی می تواند مورد توجه همه مــردم قرار بگیرد اما متاســفانه فرهنــگ و ســبک زندگی در کلان شــهرها تغییر کرده در حالی که آن ها می توانند الگویی مناسب برای شهرهای دیگر باشند. زندگی در کلان شهرها هزینه زیادی دارد و برخی افراد کمتر به خانواده توجه می کنند، موضوعی که بســیار مهم اســت اما از آن غافل می شوند و رفته رفته سبک زندگی شــان تغییر می کند و به همین روال ســبک تغذیه و پوشــاک و سبک زندگی ایرانی جای خود را به معیارهای نامناسب می دهد.