دوشنبه, 06/17/1399 - 07:52 hoseinghasemi

خدمت به ملت به امر ولایت

خدمت رســانی و حرکت جهادی کلید واژه هــای برگرفته از فرهنگ غنی اســامی بوده و همواره جایگاهی رفیع در متون دینی و ســیره عملی بزرگان داشــته اند. اهمیــت «جهاد» و «حرکت های جهاد» در نظام اسلامی تا آنجاست که حضرت امــام (ره) و مقام معظــم رهبری(مدظله العالــی) همواره در بیانات گوهربار خود به این موضوع اشــاره کرده و گسترش آن را دارای اولویت می دانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: خدمت رســانی و حرکت جهادی کلید واژه هــای برگرفته از فرهنگ غنی اســامی بوده و همواره جایگاهی رفیع در متون دینی و ســیره عملی بزرگان داشــته اند. اهمیــت «جهاد» و «حرکت های جهاد» در نظام اسلامی تا آنجاست که حضرت امــام (ره) و مقام معظــم رهبری(مدظله العالــی) همواره در بیانات گوهربار خود به این موضوع اشــاره کرده و گسترش آن را دارای اولویت می دانند. حمایــت، هدایت و پشــتیبانی حرکت های جهــادی برای روبه رشــد بودن کمیت و کیفیت این فعالیت ها با برنامه ریزی صحیح و داشتن نگاهی راهبردی، به افق مد نظر رهبر انقلاب به نتیجه خواهد رســید. مقام معظم رهبری، راهبری حرکت های جهادی را به ســازمان بسیج سازندگی سپردند. سازمان بسیج ســازندگی نیز برای بهتر اجرا شــدن این نقــش مهم، پس از هم اندیشــی های مختلف با حضــور نخبگان و پیشکســوتان جهادگر، «مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی» را ایجاد نمود. مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی مجموعه ای است که هدایت و پشــتیبانی گروه های جهادی سراسر کشور را به عهده دارد. این مجموعه معتقد اســت که رشــد کمی و کیفی حرکت های جهادی از سویی نیازمند پشتیبانی فکری و محتوایی و از ســویی دیگر نیازمند ترویج و اتصال این جریان ارزشــمند به منابع و طرح های محرومیت زدایی کشور است تا به موازات افزایش روز به روز مهارت و تخصص جهادگران، نقش گروه های جهادی در رفع مشــکلات اساسی مناطق محروم نیز پررنگتر گردد.

بیانات رهبر انقلاب درباره گسترش فعالیت های جهادی؛ مقــام معظم رهبــری، در بیانــات و توصیه هــای خود به جهادگران، همواره بر رشــد کمی و کیفــی اردوهای جهادی تاکید داشته اند. اردوهای جهــادی را توســعه بدهید، تــداوم بدهید. این اردوهــای جهادی، هم تمرین اســت، هم خدمت اســت، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشــی است. روز به روز این ها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، هم هست، واقعا خدمت به محرومین اســت. اردوهای جهــادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله روستاها مهم است. گفتمان حرکت جهادی، شماها را به وجود آورده. ما بایستی کاری کنیــم که این گفتمان به یک گفتمــان عمومی تبدیل شود؛ عده ای هســتند که محرومیت زندگی و جسمانی ندارند اما از خدمت به محرومان محروم اند. به آنها هم خدمت کنید. وجود سفارشــات اینچنینی نشــان از اهمیت گســترش فعالیت های جهادی دارد. ســازمان بسیج سازندگی، با مدنظر قــرار دادن این بیانات به اقدامات مهمی در این زمینه پرداخته اســت. آمارهای موجــود نیز تأیید کننده روند رو به رشــد این فعالیت هــا دارند، در بخش پیش رو به توضیحاتی در مورد این گروه ها پرداخته شده است.

تعداد روز افزون گروه های جهادی

هم اکنون در سر تا ســر کشــور تعداد 12104 گروه جهادی ثبت شــده وجود دارد که روند رو به رشــد ایــن تعداد از نظر کمی ادامه دارد. تشکیل قرارگاه های استانی و همچنین حضور در کنار ســیل زده های اســتان های مختلف گواه رشد و تعدد گروه های فعال جهادی در سرتاسر کشور است.

عرصه های فرهنگی و عمرانی در راس فعالیت اردوهای جهادی دانشجویی

کیفیت گروه هــای جهادی موجود بر اســاس کارگروه ها و عرصه های فعالیت این گروه ها نشــان داده می شود. گروه های جهادی در عرصه های مختلف فرهنگی، فنی و عمرانی، علمی آموزشی، اشتغال زایی و کارآفرینی و بهداشت و سلامت فعالیت می کنند. آمــار فعالیت این گروه ها تا مرداد ماه ســال جاری، نشان دهنده آن است که فعالیت در عرصه فرهنگی و اجتماعی اولویت اول گروه ها بــوده و اولویت بعدی گروه ها، فعالیت های فنی و عمرانی در مناطق محروم است.

حضور اقشار مختلف، پای کار خدمت رسانی

حضور دانشــجویان به عنوان قشر نخبه جامعه در اردوهای جهادی، نوید بخش آینده ای روشــن برای نیروســازی جریان انقلاب اســلامی اســت. این قشر با حضور گســترده در قالب نزدیک به 1500 گروه جهادی دانشــجویی، پس از گروه های محلات در رتبه دوم فعالیت های جهادی قرار دارند.

پهنه گسترده جغرافیایی فعالیت های جهادی

بر اســاس آمار در سال جاری اکثریت گروه های جهادی در همان اســتان مبدأ خود در حال فعالیت هستند و تعداد قابل توجهی از گروه ها نیز در مناطق شــهری و در حاشــیه شهرها به فعالیــت می پردازند. این امــر از آن جهت اهمیت دارد که گروه هــای فعال با توان بومی در اســتان خود فعالیت کرده و امکان حضور مســتمر در تمامی طول ســال را دارا می باشند. گســتره فعالیت های جهادی در همه استان های کشور وجود دارد و مردمانــی از جنــس خود اســتان در حــال فعالیت و خدمت رســانی به هم نوعان خود می باشند. با توجه به اولویت داشــتن کار فرهنگی برای گروه ها، بومی بودن جهادگران در این عرصه کمک حال آنان خواهد بود. همانطور که گفته شــد، تقویت گروه هــای جهادی یکی از خواســته های رهبر معظم انقلاب است. در حکم ابلاغی ایشان برای سردار ســلیمانی رئیس سازمان بســیج مستضعفین بر افزایش تعداد و ســاماندهی گروه های جهادی تاکید داشــتند و این مهم یکی از مطالبات ایشــان از بسیج و بسیجیان است. بخش اعظم فعالیت های بســیج ســازندگی معطــوف به کار فرهنگی اســت که این امر بسیار مبارکی است؛ اما با توجه به هدف بســیج سازندگی در کمک به دولت برای پیشبرد اهداف بلند انقلاب اســلامی، نیاز اســت فعالیــت گروه های جهادی در بخــش کارآفرینی و اشــتغال زایی افزایش یابد. آموزش های ابتدایی اشتغال زایی، اعطای گواهینامه های تخصصی و تخصیص وام به افراد مســتعد در مناطق محــروم راه هایی برای اعتلای گروه های جهادی در بخش اقتصادی می باشــند. امید است با ورود هر چه بیشــتر تخصصی گروه های جهادی در این بخش، شاهد رشد اقتصادی مناســب در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم باشیم.