شنبه, 06/15/1399 - 11:59 hoseinghasemi

تعمیر رایگان لوازم خانگی کادر پزشکی توسط جهادگران شرکت آذر آب

مسئول گروه جهادی شهید مسلمی (شرکت آذر آب) اراک از اجرای طرح تعمیرات رایگان لوازم خانگی کادر درمان با هدف قدردانی از زحمات کادر پزشـکی توسـط گروه های جهادی این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: مسئول گروه جهادی شهید مسلمی (شرکت آذر آب) اراک از اجرای طرح تعمیرات رایگان لوازم خانگی کادر درمان با هدف قدردانی از زحمات کادر پزشـکی توسـط گروه های جهادی این شرکت خبر داد. علی داوری با اشـاره به فعالیت های گروه جهادی شـهید مسـلمی (شرکت آذرآب) در زمینـه مقابلـه با ویروس کرونا، اظهار کـرد: فعالیت این گروه جهادی از روزهای نخسـت ورود ویروس به کشـور و اسـتان مرکزی آغاز شـد که در ابتدا ضدعفونی کارخانه و توجه به سلامت کارگران بود. وی افزود: با شدت گرفتن اوضاع و افزایش آمار مبتلایان با هماهنگی علوم پزشکی بـه منظـور تقویت روحیه کادر درمانی، تعداد خیلـی زیادی گلدان برای تقدیر از زحمات آنها تهیه و تقدیم کردیم. مسئول گروه جهادی شهید مسلمی (شرکت آذرآب) ادامه داد: ضدعفونی معابر سطح شهر، همکاری با مجموعه های شهرداری در راستای مقابله با کرونا از جمله دیگر اقدامات انجام شده توسط این گروه جهادی به شمار می رود.

داوری بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه به خانواده هـای نیازمنـد، خاطرنشـان کرد: با حمایت خیرین پک غذایی شـامل برنج، گوشـت، روغن و دیگر اقلام ضروری برای خانواده های نیازمند که بیمار کرونایی هم داشتند، توزیع شد. وی عنـوان کـرد: در بیمارسـتان ها بیـش از ۳۵۰ میان وعده توزیع شـد ضمن اینکه ۲۵ نفر در حوزه تولید روزانه ۵۰۰ عدد ماسک فعالیت می کنند. مسئول گروه جهادی شهید مسلمی (شرکت آذرآب) تصریح کرد: ماسک ها و اقلام بهداشـتی در راسـتای ایجاد وحدت رویه با هماهنگی سـایر گروه های جهادی در مناطق محروم توزیع می شود. داوری با بیان اینکه گروه جهادی شـهید مسـلمی(شـرکت آذرآب) از هیچ اقدامی بـرای کمـک به مـردم و کادر درمانی دریغ نخواهد کرد، ادامه داد: تعمیرات رایگان لوازم خانگی کادر درمان و مجموعه شرکت آذرآب در دستور کار است و گروه های جهـادی بـه صورت رایگان اقدام به تعمیر لوازم خانگی کادر درمان کرده اند، ضمن اینکـه در هنـگام سـیل نیز گروه هـای جهادی این طـرح را در مناطق سـیل زده و زلزله زده اجرا کردند.