سه شنبه, 04/31/1399 - 09:49 hoseinghasemi
راه اندازي تعاوني هاي توليدي با تسهيلات بسيج سازندگي

2000 هــزار فرصت شغلي با كار تعاوني

كافي بود مقام معظم رهبري حرف از اقتصاد مقاومتي و محروميت زدايي در نقاط مختلف كشور بزند تا دوباره بسيجيان دست به كار شوند و با حضور در صحنه هاي كار و تلاش خودي نشان دهند و به مردم اين خاك خدمت رساني جديدي كنند.طرح هاي اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي كشور كه اين روزها از شمال تا جنوب كشور را دربرگرفته و براي ميليون ها نفر فرصت شغلي ايجاد كرده تنها گوشه اي از فعاليت مخلصانه ي بسيجيان براي مردم و كشور است.در اين ميان سازمان بسيج سازندگي استان همدان هم از غافله ي فعالان عرصه ي اقتصاد مقاومتي عقب نماند و مدتي است با راه اندزي تعاوني هاي توليدي در مشاغل گوناگون به فرمايشات رهبري با جان و دل شنيد و به آن جامهي عمل پوشاندند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: حرف از تعاوني كه مي شود يعني كاري دستي جمعي، كاري كه چند نفر دست به دست هم مي دهند براي رزق و روزي خودشــان تلاش مي كنند. مصطفــي سيف، كارشــناس مديريت منابع طبيعي سازمان بسيج سازندگي استان همــدان هم درخصــوص تعاوني هــا همين نظــر را دارد. او كه اين روزهــا مجري طرح راه اندازي تعاوني ها در نقاط مختلف استان همدان اســت و با همكاري همكارانش تسهيلاتي را براي متقاضيان درنظر گرفته اند تا قدمي تازه در عرصــه ي اقتصاد مقاومتي و محروميت زدايي بر دارنــد مي گويد: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي، سياست كلي سازمان بسيج سازندگي از همان ابتدا اين بود كه شركت هاي تعاوني به جاي فعاليت انفرادي قرار بگيرد. دليل اين تفكر هم اين بود كه تجربه ثابت كرده كارهاي انفرادي هر چند مي تواند اشــتغال زا باشــد اما فقط براي يك نفر ايــن كار صورت مي گيــرد درحالي كه اگر تعــدادي از افراد با هم جمع شوند و شركت تعاوني راه اندازي كنند نه تنها درآمد زايي بيشتري خواهد داشت بلكه آنها مي توانند محصولات خود را تبديل به برند كرده و آنها در جامعه ی بزرگتري مثل كشور به فروش برسانند. وي در ادامه مي گويد: يكي ديگر از مزيت هاي شــركت هاي تعاوني اين اســت كــه افراد به جاي اينكه براي ديگران كار بكنند مي توانند براي خودشــان كار بكنند و سود را بين خود اعضاء تعاوني تقسيم كنند.از طرفي وظيفه ي هرفرد در تعاوني ها مشخص است و قانونا بايد پاســخ گوي كاري كه به او محول شده است باشد به اين ترتيب مســئوليت پذيري هر فرد در كار تعاوني بيشتر از كارهاي انفرادي ويا كار كردن براي ديگران است. ســيف اضافه مي كند: راه اندازي شركت هاي توليدي به صورت تعاوني ميزان ســود كار را چندين برابر مي كند و ميزان ضرر را نيز كاهش مي دهد، همينطور در شركت هاي تعاوني افراد بيشتري مي توانند به عنوان نيروي كار مشغول شــوند و به همين ســادگي ميزان اشتغال به صورت چشــم گيري در سطح جامعه افزايش پيدا مي كند. وي در ادامه اضافه كرد: با توجه به اين سياست كلي سازمان بسيج ســازندگي استان همدان در ســال 96 به صورت پايلوت به 5 شــركت تعاوني در ســطح اســتان همدان كه بيشتر اين شــركت هاي تعاوني به صورت خانوادگي راه اندازي شده بودند تسهيلاتي با سود كم بهره ارائه كرد. به اين ترتيب اين تعاوني ها با نظارت دقيق ودلسوزانه ي ســازمان بسيج كشاوزي كارشان را در حوزه هاي مختلف همچون توليد و بسته بندي چيپس ميوه، توليد شيره انگور و بســته بندي آن، مبــل و منبت كاري، توليد ترشــيجات و شــوريجات، پرورش قــارچ در شهرهاي اين تعاوني، اسدآباد ملاير، تويسرگان،.كبودر آهنگ همدان آغاز كرده اند. او مي گويد: نكته ي جالــب در آغاز به كار اين شــركت هاي تعاوني مردمي بودند آنهاست. اين تعاوني ها شــخصا به بســيج سازندگي مراجعه كرده ومتقاضي دريافت تســهيلات شــدند و دربرخي از موارد نيز توسط يكي از روحانيون فعال كه با ســازمان بسيج ارتباط خيلي خوبي داشت معرفي شدند. سازمان نيز بعد از بررسي هاي لازم و كارشناسانه وقتي از درآمدزا بودن طرح مطمئن مي شود تسهيلات را اعطاء مي كند.اين تســهيلات ر براي هرنفر 15 ميليون تومان درنظر گرفته شده است و به صورت مرحله به مرحله در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. در مرحله اول تســهيلات براي خريداري تجهيزات و دستگاه ها پرداخت شده و در مرحله ي دوم تســهيلات براي سرمايه ي درگردش تعاوني ها اعطاء مي شود.

آموزش مي دهيم

اينكه فرد و يــا تعاوني ها براي آغاز به كار خود اطلاعات كافي داشته باشند و يا آموزش ديده باشــند يكي از فاكتورهاي مهمي اســت كه سازمان بسيج سازندگي به آن اهميت مي دهد. ســيف مي گويد: اگر فرد يا افرادي كه صورت شركت تعاوني قصد دارند كاري را آغاز كنند درآن زمينه مهارت نداشته باشند درسازمان بسيج ســازندگي اين افراد توســط مربيان و كارشناسان مجرب تحت آموزش قرار گرفته واز طريق ســازمان فني و حرفه اي كشور و يا سازمان ترويج جهاد كشاورزي گواهي آموزشي دريافت مي كنند. با اين مدرك ايــن افــراد مي توانند در بحث مجوزهايي كه براي شــروع كار احتياج دارند نيز اقدام كنند.

سفارش مي كنيم

وي ادامــه مي دهد: خبــر خوشــحال كننده اين اســت كه ســازمان بسيج ســازندگي به شركت هاي تعاوني كه تســهيلات سازمان را دريافت كردها ند و يا درحال دريافت هســتند كمك هاي ديگري نيز مي كند. به طور مثال در بحث مجوزهاي لازم مثل مجوز سازمان غذا و دارو و غيره تفاهم نامه هايي با اين ســازمان ها داريم كه از اين طريق مي توانيم تعاوني ها را براي گرفتــن مجوز از اين نهادها سفارش مي كنيم. حتي اگر اين افراد در زمان آغاز بــه كار و يا حتي در زمــان بهره برداري احتياج به مشــاوره داشته باشــند نيز آنها را همراهي مي كنيم و تنهايشــان نمي گذاريم. حتي در ســازمان بسيج ســازندگي همدان به افرادي كه قرار اســت به صــورت انفرادي كاري مثل صنايع دستي و بسته بندي و حتي صنايع تبديلي را آغاز كننــد نيز هم آموزش مي دهيم و هم مشاوره و در انتها تسهيلات نيز دراختيارشان مي گذاريم.