یکشنبه, 04/22/1399 - 11:54 hoseinghasemi

احیای سوغاتی ازیادرفته توسط یک جوان اردبیلی: اردبیل عشق من بود، می خواستم بدرخشد

هر اشتغالی که تاکنون ایجاد شده ریالی برای دولت هزینه نداشته و حتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نکردیم. همه 5 نفری که اکنون در این کارگاه تولید حلوای سیاه مشغول به کار هستند با سرمایه های خود کارگاه مشغول به کار شدند و اگر این رویه در هر شهر و استان به کار گرفته شود مشکل اشتغال حل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بسیج سازندگی: وقتی که در سفر هستید حتما به این فکر خواهید افتاد که برای اعضای خانواده یا دوســتان خود ســوغاتی آن شهر را تهیه کنید تا اطلاع دهید که به یادشان بودید. اگر ســفری به منطقه شــمالی کشــور دارید حتما باید سوغاتی کلوچه و زیتــون خریداری کنید. این سوغاتی در مشهد مقدس به زرشک و زعفران خلاصه می شود. در یزد به قطاب و باقلوا و در ساوه می توان به انار اشاره کرد. البته همه شهرهای ایران سوغاتی هایی خاص دارد اما اردبیل مدت ها بود که فاقد سوغاتی خوراکی بود و یک جوان با ایده ای جالب توانســت دوباره سوغاتی این شهر را احیا کند.

حلوای ســیاه یکــی از ســوغاتی های پرطرفدار اســتان اردبیل بــود که با تغییر نسل به فراموشی سپرده شد اما یک جوان 39 ساله توانست این سوغاتی را به اردبیل بازگرداند. اکبر محمدیان، فعال اقتصاد مقاومتی و کارآفرین موفق در اســتان اردبیل از سال 92 کار خود را به صورت رســمی آغاز کرد. وی برای شروع این کار دو سالی مشغول تحقیق در مورد نحوه فعالیــت آن بود که بالاخره در سال 92 اســتارت آن زده شد و توانست حلوای سیاه را به عنوان ســوغات اردبیل برای بــار دیگر معرفی کند. زمانی که می خواست کار خــود را آغاز کند هدفش قرار دادن نام اردبیل در بین استان های دارای سوغاتی بود و خوشبختانه به این هدف خود رسید.

محمدیــان درباره فعالیت خود می گوید: زمانی که قصد استارت کار را داشــتم هیچ سرمایه ای در اختیارم نبود اما دســت از تلاش برای تحقیقاتم برنداشتم و بالاخره در ســال 92 با ســرمایه اندکی که پس انــداز کرده بــودم اولین محصول خــود را روانه بازار کردم. این محصول در ابتدا با اســتقبال زیادی مواجه شد به طوری که در هفته های اول نتوانستم پاسخگوی نیاز بازار باشد. این جوان 39 ســاله می افزاید: بعد از اینکه شــرایط عادی شــد تبلیغاتی در ســطح شهر صورت گرفت که با موج دوباره ای از تقاضا روبه رو شدیم. در آن زمان اقدام به جذب نیرو کردیم و فعالیتمان به صورت کارگاهی آغاز شد. تفاوت محصول تازه ما با نمونه های قبلی که در ســال های بسیار دور پخت می شد در ترکیب محصولاتی است که در آن به کار می رود. در حلوای سیاهی که جدیدا تولید می کنیم و به عنوان سوغات اردبیل شناخته  شده اســت به دلیل اینکه قبلا از شیره انگور و شیره خرما استفاده می شد و خیلی با مزاج همه افراد سازگاری نداشــت ترکیبات آن را تغییر دادیم.

ترکیبات جدید حلوای سیاه:

محمدیان با اشــاره بــه اینکه مزاج های مختلــف را برای تولید محصولمان در نظر گرفتیم تصریح می کند: ترکیبــات فعلی حلوای سیاه، شامل آرد سبوسدار گندم، جوانه گندم، شــیره شکر و آب و ادویه جات با بخشــی از خشک بار اســت که یک محصــول کامل و مقوی را تشکیل می دهد؛ مکملی که برای بســیاری از ورزشکاران و افرادی که نیاز به یک میان وعده مقوی دارند مناسب است. وی می گوید: چندین سال بود که کســی روی این محصول کار نکرده بــود و احیای یک محصول ازیادرفته بســیار ســخت به نظر می رسد. روزی که تصمیم گرفتم اردبیل را با یک سوغاتی خوراکی معرفی کنم موانع زیادی سر راهم قــرار گرفت اما با این حال هر روز اتفاقات خوب را متصور می شــدم و توانستم بالاخره به این خواسته خود جامه عمل بپوشانم.

افزایش نگهداری محصول:

این کارآفریــن ادامه می دهد: مدت محصولات ســنتی معمولا مانــدگاری کوتاهــی دارند از این رو برخــی افــراد نمی توانند برای سفرهای دور خود از این محصول بهره ببرند. در این راســتا ســعی کردیم از محصولات سنتی فاصله بگیریم و وارد فاز صنعتی شــویم. مهمترین اصلی که در این زمینه مدنظــر داشــتیم حفــظ اصالت محصول بود که خدا را شکر موفق هم بودیم. وی با اشاره به اینکه حلوای سیاه یک تقاضای جدید در بازار استان اردبیل ایجاد کرد و باعث افزایش اشتغال شد می گوید: یک محصول تازه، وارد بازار اردبیل شــده بود و یک تقاضــا و عرضه جدید به بازار تزریق شــد. این در حالی بود که در گذشته کسی سراغ تولید این محصول نرفته بود و نقطه موفقیت ما در تولید حلوای سیاه تحقیقاتی بود که در این زمینــه انجام داده بودیم. افرادی که اکنون در کارگاه تولید حلوای سیاه مشغول به کار هســتند حدود 5 نفر هســتند و 27 فروشــگاه در سطح کشور این محصول را ارائه می کنند.

محمدیــان دربــاره توزیــع محصولات خود در شهرهای دیگر می گوید: سال 95 بود که متوجه شدیم کارمان خیلی سنتی است و باید تغییر رویه را اعمال کنیم. در این زمینه از بسته بندی های نوین بهره گرفتیم تا بتوانیم صفر تا صد محصول دست خودمان باشد. در بخش بسته بندی و کانال توزیع نیز از نیروهای زبده اســتفاده کردیم و این کار ما باعث شــد تا هزینه های تولید حلوای سیاه به صورت صنعتی کاهش یابد. این کاهش هزینه تولید در قیمت تمام شده ما نیز تأثیر گذاشت و با افزایش تقاضا همراه بود. کاری که برخی کارگاهها و کارخانه ها انجام می دهند اما در بخش کاهش قیمت تغییراتی را لحاظ نمی کنند.

وی به ظرفیت های بزرگ اشــتغال زایی در این صنعت اشــاره می کند و می گوید: اگر سیســتم تولید حلوای سیاه به صورت کارخانه ای باشــد حدود 30 نفر به صورت مســتقیم مشــغول فعالیت خواهند شد و اشتغال غیرمســتقیم این کار حدود 230 نفر به صورت دو شــیفت است. ما در حال مقدمات تبدیل کارگاه به کارخانه هستیم که افزایش هزینه ها از جمله نرخ ارز باعث شــده تا کمی از بودجه ای که برای این کار کنار گذاشــته بودیم ارزش خود را از دست بدهد و منتظر دریافت تسهیلات باشیم. این کارآفرین اقتصــاد مقاومتی با بیان اینکه تاکنون از هیچ کمک دولتی استفاده نکردیم اظهــار می کند: هر اشــتغالی که تاکنون ایجاد شده ریالی برای دولت هزینه نداشــته و حتی برای دریافت تسهیلات به بانــک مراجعه نکردیم. همــه 5 نفری که اکنــون در این کارگاه تولید حلوای ســیاه مشغول به کار هستند با سرمایه های خود کارگاه مشغول به کار شدند و اگر این رویه در هر شــهر و اســتان به کار گرفته شود مشکل اشتغال حل خواهد شد.

به دنبال اختراع دستگاهیم: 

محمدیان از ســاخت دستگاه صنعتی تولید حلوای ســیاه به مــا می گوید: یک دستگاه صنعتی برای تولید حلوای سیاه نیاز داریم و کار کارشناسی آن به پایان رسیده و در مرحلــه عملیات قرار داریم. امیدواریم با حمایت های دولت در این بخش بتوانیم مراحل اختراع و همچنین ساخت آن را به پایان برسانیم تا هدف گذاری اشتغال 300 نفــره را در تولید این محصول در اســتان اردبیل محقق سازیم.