چهارشنبه, 04/18/1399 - 11:07 hoseinghasemi

وقتی خواهر شهید کاوه، راه برادر را ادامه می دهد

جهاد اقتصاد ادامه راه جهـاد نظامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: وقتی صحبت از جهاد به میان می آید برخی هــا تصور می کنند که افراد جهادگر حتما باید روی مین بروند و یا جانشــان را برای کشــور فدا کنند اما برخی افراد هم هســتند با خریــدن آبروی دیگران، جهاد اقتصادی می کنند. شهید محمود کاوه از فرماندهان سپاه پاســداران انقالب اسلامی بود که در سن 25 سالگی با یک گلوله تــوپ در عملیات کربلای 2 به شــهادت می رسد اما راهش بعد از 32 سال توسط جهادگران دیگر در بخش هــای دیگر ادامه دارد. ایجاد اشــتغال یک جهاد اقتصادی است و می تواند افرادی را که مشــغول بــه کار می کند از فقر و فســاد دور نگــه دارد. زهرا کاوه خواهر شــهید محمود کاوه اســت که بدون استفاده از موقعیت شــغلی خود قصد دارد ماننــد برادرش برای کشــورش مفید باشــد. به همین منظور در ســال 1388 اقدام به تأســیس یــک کارگاه کوچک چای با یک دستگاه تی بگ زن کرد.

روحیه جهادی در اقتصاد کشور

کشور ایران بهره مند از گیاهان دارویی و کمیاب در جهان است به طوری که کشور چین خریدار پر و پا قرص این گیاهان اســت اما خانــم کاوه تصمیم می گیرد با توجه به توانی کــه دارد مانع خروج این گیاهان از کشور شود و تا جایی کــه می تواند اقدام به فــرآوری و عرضــه آن در بازار ایــران و جهان کند. البته ناگفته نماند در حــال حاضر مهمترین معضل موجود بر ســر راه تولید اقتصــادی گیاهــان دارویــی، نبود بازار مطمئــن برای فروش این محصــولات و بی اطمینانی کارخانجات تولیدی بــه گیاهان تولید داخل کشــور است که کشاورزان را از ورود به حوزه تولید گیاهان دارویی بازداشــته و تمایل آنها برای حفــظ تولیدات زراعی ســنتی خود را سبب می شــود. اما محصولات این کارخانه نه تنها در بازار ایران عرضه می شود بلکه بخشی از ایــن تولیدات در ســبد مصــرف بازارهای همسایه ایران نیز قرار گرفته است. یکی از سیاســت های اصلــی کارخانه گل کوه این اســت که گیاهان دارویی کمیاب را جمع آوری و فرآوری می کند تا شــبکه توزیع آن در بازار ایران و کشــورهای همسایه عرضه کنــد. نکته قابــل توجه اینجاســت که این گیاهــان دارویی در قالب یک چــای به بازار عرضه می شوند و این فرآوری از ارزش غذایی آن نمی کاهد.

در مورد گیاهان دارویی موضوعات مختلفی مطرح می شــود. به عنوان مثــال از گیاهان دارویی می توان افزون بر اهداف دارویی برای بهبود عطر و طعم غذاهای مختلف نیز استفاده کرد، بدون این که بــر کالری های غذا افزوده شــود. به طور همزمان، گیاهان دارویی فواید سلامت بسیاری نیز ارائه می کنند. در حقیقت، داروهای گیاهی هزاران ســال است که برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی های بهبودی و ترمیمی انواع مختلف گیاهان دارویی بســیار چشم گیر و شناخته شده هستند. ناگفتــه نماند صنعــت تولید داروهــای گیاهــی در ایران در سال های اخیر رشد چشم گیری داشــته و تعداد داروهای گیاهی تولیدی در ایــران از مرز ۱۶۰۰ عــدد و تعداد داروهای ســنتی از مرز ۶۵۰ عدد گذشــته است. نکته قابل توجه در این بین، لزوم توجه به تولید گیاهان دارویی به عنوان مواد خام و اولیه در صنعت داروسازی گیاهی و سنتی است. چراکه در صورت رشــد بیشــتر صنایع داروسازی گیاهی و عدم توسعه زراعی گیاهان دارویی، در آینده نزدیک کشور به واردکننده گیاهان دارویــی و یا عصاره های گیاهی جهت استفاده در صنایع داروسازی گیاهی تبدیل خواهد شد.

دکتر فتاحی در مــورد نحوه فعالیت این شــرکت دانش بنیان به خبرنگار مــا توضیح می دهد: این شــرکت دانش بنیان در سال 1388 به ثبت رســید و از سال 1389 بــه طور رســمی فعالیت خود را با استفاده از نخبگان آغاز کرد. در آن زمان شــش کارگر با یک دســتگاه در کارگاه مشغول به کار شــدند اما بعد از 8 سال تعداد افراد شاغل در این کارخانه بــه حــدود 70 نفر مســتقیم و غیرمستقیم می رسد.

وی می افزایــد: زمانــی کــه شــرکت تأسیس شــد و فعالیت خود را کلیــد زد تصمیم گرفته شد تا وارد عرصه گیاهان دارویی شــود که کار آســانی نبود اما با توجه به روحیــه جهادی که در همه اعضــای خانواده خانم کاوه مشاهده می شد موفقیت شان دور از انتظار نبود.

فتاحــی با بیــان اینکه چهار ســال اســت در ایــن کارخانه مشغول به فعالیت است می گوید: انگیــزه کار برای هــر فردی که وارد این کارخانه می شــود زیاد اســت به همین دلیــل افراد به بهتریــن نحو کار خــود را انجام و به پایان می رســانند. از سوی دیگر باید توجه داشــت 45 نفر بیمه شده در این کارخانه مشغول به کار هستند و 25 نفر در قالب بازاریاب و بســته بند در خانه هایشــان درآمد کسب می کنند.

مدیر داخلــی و کنترل کیفیــت کارخانه گل کوه ادامه می دهد: یک دســتگاهی که در ابتدای فعالیت شــش نفر را شاغل کرد اکنون به شــش دســتگاه افزایش یافته و در شرایط اقتصــادی که همه بنگاه هــای تولید در حال تعدیل نیرو هستند ما به دنبال جذب هستیم.

صادرات به کشورهای همسایه

فتاحــی در مورد صادرات به کشــورهای همســایه توضیح می دهد: محصولات ما پس از اینکه فرآوری شــد مورد توجه کشورهای همســایه قرار گرفت و توانستیم این محصول را به کشورهای امارات، عمان، عراق و روسیه صادر کنیم. ســالانه 10 هــزار دلار صادرات داریم کــه برنامه ریزی برای افزایش آن وجود دارد و قصد داریم در سال آینده این میزان را به دو برابر برسانیم. بسته بندی ماهانه 5 تن گیاه دارویی ایــن کارخانــه ماهانه 5 تن گیــاه دارویی بســته بندی و در بــازار عرضــه می کند که معادل تیبگی آن یــک میلیون و 500 هزار می شــود.

مدیر داخلی این شرکت می گوید: عرضه محصــولات گیاهان دارویی با برند گل کوه بیشتر در فروشــگاه های زنجیره ای است و سیســتم توزیع از آنجا اقدامات خود را برای عرضه در فروشگاه های خرد انجام می دهند.