دوشنبه, 04/09/1399 - 10:13 sazandegi

گفت وگو با طلبه ای که دغدغه اش حل مشکلات حاشیه نشینی است

برای خنده مردم برنامه ریزی می کنیم

مجتبی ویژه طلبه ای اســت که مســئولیت یک گــروه جهــادی را بر عهده دارد و علاوه بر اقدامات فرهنگی و عمرانــی، به مســتمندان نیز کمک می کند تا نقشــی در محرومیت زدایی داشته باشد. این طلبــه جهادگر کــه از اعضای اصلی گروه جهادی شــهید قلی زاده اســت، دربــاره فعالیــت ایــن گروه می گوید: شــهر قم مانند شــهرهای دیگر در معرض خطرات و آســیب های اجتماعی قــرار دارد، از این رو در ابتدا به شناســایی مناطق محروم پرداختیم و متوجه شــدیم که این محله ها عموما فاقد کتابخانه و فضای بازی و تفریحی هســتند؛ همچنین اعتیــاد، بیکاری و طلاق به وفور مشاهده می شود که باید برای آنها اقدامی انجام می دادیم. مجتبی ویژه اضافــه می کند: گروه جهادی شهید قلی زاده وابسته به مرکز طلاب حوزه علمیه اســتان قم اســت که ماهیت فرهنگی و تبلیغی داشــته و در زمینــه افزایش نشــاط اجتماعی فعالیت می کنــد. جهادگران حاضر در گروه جهادی شهید قلیزاده همگی از طلبه های ســطح 2 حوزه می باشند که به خاطر اهمیت بحث نشاط اجتماعی به عضویت این گروه درآمدهاند. آن طور که ویژه بــه ما توضیح داده هســته اصلی فعالیت گــروه جهادی شهید قلیزاده افزایش نشاط اجتماعی اســت و محدوده فعالیت نیــز عموما مناطق حاشــیه ای شهر اســت که از حیث خدمات شــهری با کمبودهایی مواجه هستند. وی بــه بیان فعالیت هــای جهادی پرداخت و توضیح داد: ما چون خودمان در حاشیه شــهر زندگی می کردیم و از ســوی دیگر طلبه بودیم ســعی کردیم اقداماتی انجام دهیم که حاشــیه شــهر را از حاشــیه خارج کنیم تا بیشتر به آن توجه شود.ویژه با بیان اینکه می خواستیم شــهر را دریابیم و بــه همین دلیل یک گروه جهادی متشکل از طلاب تشکیل دادیم، میافزاید: خواسته ما تزریق شادی و نشــاط معنوی در جامعه محروم بود و برای این کار طــی تحقیقاتی که انجام دادیم بوستانها را برای این کار انتخاب کردیم.

برنامه ریزی برای شادی خانواده ها

مســئول گروه جهادی شــهید قلیزاده در ادامــه تاکید می کند: مــا در کنــار نمایشــگاه هایی که به منظــور مقابله با آســیب های اجتماعی، اعتیــاد، فضای مجازی و ســبک زندگی برگزار می کردیم برنامه هــای خانوادگــی نیــز در نظــر می گرفتیم تــا بتوانیم نظر خانواده هــا را بــرای حضــور در این جشــن ها جلــب کنیم. وقتی خانواده هــا برای حضور اســتقبال می کردند ما را بر آن داشتند تا از افراد خبــره در موضوعات مختلف برای مراسم ها بهره ببریم و در این جشن ها مسابقاتی را برگزار کنیم تا انگیزه زندگی را در قالب مسابقه و بازی به نوجوانان آموزش دهیم. وی بــه تشــکیل یــک بخش ایده پــردازی در این گروه جهادی اشــاره می کند و توضیح می دهد: وقتی متوجه شدیم که مراسم های ما بــا اســتقبال خانواده ها همراه اســت یک بخــش ایده پردازی در گروه جهادی شــهید قلیزاده تشــکیل دادیم تا به صورت علمی کارهــا را پیــش ببریــم. وظیفه گروه ایده پردازی این اســت که با برنامه ریزی دقیق بتوانند نشــاط و امید معنوی را به خانواده ها هدیه دهــد و در کنار آن نیــز کارهای محتوایی و تبلیغی انجام شود. این طلبه جهادگر ادامه می دهد: فعالیــت گروههــای جهــادی در مناطق مختلــف معمولا دو بار در سال اســت اما چون گروه جهادی شــهید قلیزاده در قم قرار دارد و اکثــر اعزامهای گروه در حاشــیه ً دو این شهر انجام میشود معموال روز در هفته درگیــر این موضوع هســتیم. مناطق محروم به دنبال ً از هر خندیــدن هســتند و تقریبا برنامــهای که آنها را شــاد کند اســتقبال می کنند. اولویت اصلی کار ما خنداندن و شــادی و نشاط خانواده های محروم است و در کنار این موضوعات بــه بحث تبلیغات دینــی و مقابلــه با آســیب های اجتماعی و آموزش ســبک زندگی هم مــی پردازیــم. در ابتدا همه ایــن اقدامات را انجــام می دادیم اما استقبال بسیار اندک بود اما از وقتی اولویت گروه به بحث نشاط و شــادی تغییر کرد بــا همراهی بســیاری از خانواده های محروم و بی بضاعت مواجه شدیم. ویــژه ادامــه می دهــد: برنامه ریزی هــای انجام شــده در گــروه جهادی شــهید قلیزاده به درستی انجام شده و قبل از اجرای هر مراســم یک گروه شناسایی به آن منطقــه اعزام می شــود تا نیاز اصلی خانوارها در بخش شادی را بررسی کند. البته برنامه های ما فقط در مناطق کم برخــوردار جواب مثبت داده اســت و همین مراســم در منطقه پولدارنشین و بالای شهر قم با استقبال اندکی مواجه شده است. ما به کارمان اطمینان و ایمان داریم و مطمئن هستیم وقتی ً نزد دل یک خانواده محروم را شاد میکنیم قطعا خداوند بی پاسخ نمی ماند.

طلبه

امامزاده ها مکانی برای مراسم خانواده ها شد

این طلبــه جهادگر می گوید: برنامه های گروه در امامزاده ها، جهادی شــهید قلیزاده معموال بوســتان ها و کلا هر نقطه ای از حاشیه شهر که امکان برگزاری این گونه مراســم ها باشد، به اجرا درمی آید و سعی می شود خانواده ها به این واسطه ساعات خوب و مفرحی را سپری کنند. در خلال برنامه هایی که با محوریت نشــاط اجتماعی به اجرا درمی آید، مباحث فرهنگی و آیینی نیز بیان می شــود؛ به طور مثال ما تاکنون چندین برنامه در رابطه با دفاع مقدس، آســیب های اجتماعی، تأثیر شبکه های اجتماعی و ماهواره ای بر جامعه، تربیت کودک و ... اجرا کردهایم که خوشبختانه مورد استقبال مردم قرار گرفته است. مسئول گروه جهادی شهید قلیزاده به سایر فعالیت انجام شــده در این گروه اشاره می کند و می افزاید: از جمله اقداماتی که توسط جهادگران گروه شهید قلیزاده انجام شده است میتوان به برپایی غرفه هایی با موضوع شــهدا، آسیب های اجتماعــی، تربیت کــودک و ... در نمایشــگاه هفته دفاع مقدس ســال گذشته، کنگره شهدا، نمایشگاه یاد یاران، برگزاری برنامه در روستاهای جمکران، کوه ســفید، بوستان فدک، شیخ آباد و دیگر مناطق حاشیه ای شهر اشاره کرد.