یکشنبه, 04/01/1399 - 12:03 sazandegi

طرح چای خشک کن خانگی چگونه به مدد صنعت چای ایران آمد؟

توســـعــــه چایکاری تــوسط یـک معـلم مبتـکر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، وقتی صحبت از محصولات کشــاورزی ایران به میان می آید، بی شــک نام برنج و چــای ایرانی در صدر لیســت باکیفیت ها قرار دارد. تولید ایــن دو محصول در ایران مشکلات خاص خود را دارد. رضا جمالزاده، فرد خوشذوق و مبتکری اســت که تالش کرده برای رفع مشــکل چایکاران قدمی برداد. جمالزاده را میتوان یک فعال اقتصاد مقاومتی نامیــد که در شــرایط و بحران بیکاری توانسته ایدههایی را مطرح کند که با کمترین هزینه اشتغال افراد تحصیلکرده و کشاورزان تضمین شود. وی هشــت ســال قبل زمانی که قصد داشــت محل زندگی خود را کرج ترک کند شاید باور نمیکرد که بتواند طرحهای اقتصــادی را اینگونه با موفقیت به پایان و به مرحله عمل برســاند. وی قبل از ترک کرج به شغل شریف معلمی مشغول بود اما ً ایدههــا و طرحهای وی فراتر از یک ظاهرا تدریس بود و قصد داشــت با کار جهادی اقدامی انجام دهد که هم به صورت تئوری آموزش کاری برای کشور کرده باشد و هم به صورت عملی.

همه چیز از یک سفر شروع شد

جمالزاده ســالها پیش به گیالن سفر میکند و متوجه مشــکالت کشــاورزان و همچنین کارخانهداران چای میشــود. از همان روز تصمیم میگیرد تا ایدهای برای رفع این مشکل در نظر بگیرد و هشت سال قبل محل زندگی خود را از کرج به گیالن تغییر میدهد. وی سیستم مشاغل خانگی را به خانوارهای چایکار نشان داد اما برای این هدف باید زیرساخت آن را فراهم میکرد که اشتغال دیگری در این زمینه به وجود آمد. وی دربــاره نحوه فعالیت خود میگوید: تحصیالت دانشــگاهی مــن فیزیک بود و همانطور که میدانید فیزیک و ریاضی با حل مسائل سخت و آســان سروکار دارند. وقتی چندین سال پیش به منطقه گیالن ســفر کردم از نزدیک شــاهد مشــکالت کشاورزان بودم و همان روز تصمیم گرفتم تا این معضل را رفع کنم. 

چای خشک کن خانگی

وی میافزاید: 12 ســال پیش ایده خود را به ســازمان چای کشور تحویل دادم که مورد اســتقبال قرار گرفت اما خودم باید از نزدیک کار را اجرا میکردم. به همین منظور چهار سال بعد از تأیید سازمان چای و انجام تحقیقات در این زمینه به گیلان آمدم. در همــان زمان ملاقاتی با رئیس سازمان بســیج سازندگی گیلان داشــتم که ایــن طرح با استقبال این سازمان روبه رو شد و حمایت هایی در این زمینه کردند. در این راستا با همراهی و همکاری بسیج سازندگی، مهندسان بیکاری را که در منطقه گیلان بودند دور هم جمع کردیم و از آنها خواستیم تا یک دســتگاه چای خشــک کن خانگــی طراحــی کننــد که در کوتاهترین زمــان ممکن موفق به ساخت این دستگاه شدند.

جلوگیری از مهاجرت روستائیان

این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید میکنــد: هــدف از راه اندازی این کارگاههای کوچــک در خانه های روســتایی رونــق دوباره کشــت چای، ایجاد اشــتغال برای اعضای خانواده و جلوگیــری از مهاجرت جوانان روستایی به شهرها بود که خوشــبختانه تاکنون به آن دست یافته ایم. وی به هزینه بالای دستگاههای بزرگ چای اشــاره کــرد و ادامه داد: بــرای خریــد دســتگاههای چای خشک کنی بین 80 تا 100 میلیــون تومان اســت. از آنجایی که چای سه تا چهار ساعت برای خشــک شــدن زمان میخواهد، دستگاههای بزرگ هم به تنهایی نمیتوانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند؛ در نتیجه برخی محصوالت از بیــن میرفت اما با ایجاد حدود 20 کارگاه کوچــک خانگــی هم دورریز چای در شــمال کشور به صفر رســید و هم اشتغال افزایش یافت. بدیــن ترتیــب مهندســان ایرانی توانســتند دســتگاههای چایخشککنی خانگی را طراحی کنند و با قیمت 5 میلیون تومان با ضمانت یکساله به فروش برسانند. باید توجه داشــت کــه کیفیت دســتگاهها در طول ســالهای مختلف تفاوت دارد و هر ســال به کیفیت آن افزوده میشود. جمالزاده درباره اینکه آیا ایجاد کارگاههای چای خشک کنی مورد اعتراض کارخانه های بزرگ چای نبوده تصریح کرد: ما کشــاورز را عادت دادیم کــه محصول خوب بچینــد و همیــن تغییــر عادت میتواند برای کارخانههای بزرگ چــای نیز مفیــد باشــد. زمانی که کشــاورز، برگ چــای را برای کارخانه میچیــد خیلی کیفیت مناسبی نداشــت اما از زمانی که این کارگاههــا آغاز به کار کردهاند برگ را با دقت بیشتری می چینند که این موضوع به نفع کشــاورز، کارخانه دار و کارگاهدار شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که کشاورزان اکنون سود محصولات خود را میبرند و میتوانند با عرضه چای باکیفیت به مشتریان، دست دالالن را از بازار کوتاه کند.

ایده اشتغال 75 هزار نفری

این فعال اقتصــاد مقاومتی به ایده خود برای توســعه روستاها اشاره کرد و افزود: اگر دستگاههای اجرایــی نســبت بــه طرحهای اشــتغالزایی بی توجه نباشند و از آنها حمایت کنند میتوان با یک حســاب سرانگشــتی حدود 75 هزار کارگاه خانگی برای 75 هزار خانوار چایکار کشــور ایجاد کرد که عالوه بر اشــتغال حدود دو تا سه هزار نفری در روستاییان حدود دو هزار مهندس نیز برای ساخت دســتگاههای چای خشــک کنی خانگی مشغول به کار میشوند. وی تأکید کرد: امروز مهندسان گروه به دنبال اجرایی کــردن این ایده در ســایر صنایع و مصنوعات اســتان گیلان در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان و ظرفیت داخلی، ایجاد اشــتغال، جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شهر برای داشــتن زندگی بهتر و افزایش درآمد خانوارهای روستایی و کشاورزان هستند.

تئوری اقتصادی به نام فدک

این روزها که مشــکل اصلی کارخانهها تأمین مواد اولیه است میتوان از راهکارهای مختلفی برای تهیه این محصوالت بهره برد. به عنوان مثال میتوان از کارگاههای خانگی برای تهیه مــواد اولیه برخــی کارخانهها استفاده کرد تا هم هزینه تولید کارخانهها کاهش یابد و هم اشتغال روستاها تضمین شود. بهعنوان مثال ماده اولیه منسوجات، پیله ابریشم اســت و مردم هم با نخریسی در درون خانه میتواننــد این کار را انجام میدهند. مبتکــر تئوری فدک دربــاره جزییات طرح خود میگویــد: در اقتصاد ایرانی- اســامی، تولیدات در داخل خانه انجام میشــود و همه اعضای خانــواده در امر تولید فعالیت دارند. خانمی مجبور نیست که به بیرون از خانه برود. تولید در داخل خانه انجام میشود و در محیط امن خانه به بچهداری و شوهرداریاش میرسد و به اقتصاد خانواده هم کمک میکند. با این روش اقتصادی، نیروی کار ارزان اســت و قیمت تمامشده تولید هم بهصرفه خواهد بود. جمالزاده برای تئوری اقتصادیاش هم اســمی انتخاب کرده است: تئوریام، تئوری اقتصادی فدک است. فدک مخفف سه کلمه ف یعنی فرزند، د یعنی در و ک یعنــی کارگاه و در مجموع یعنی  فرزند در کارگاه است.