اقتصاد مذاكراتي راه به جايي نمي‌برد
تاريخ : 1395/09/28
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين كه ديدگاهي با نام اقتصاد مذاكراتي بر كشور حاكم است كه همه مشكلات كشور را ناشي از تحريم هاي خارجي مي داند و راه حل همه اين مشكلات را نيز تعامل با جهان مي داند. هر دو فرض اين ديدگاه باطل است.

حجت الله عبدالملكي در هشتمين نشست تخصصي اقتصاد دانش بنيان با موضوع «جايگاه اقتصاد دانش-بنيان در پازل اقتصاد مقاومتي» در محل پژوهشكده مطالعات فناوري گفت: به نظر بنده اقتصاد دانش بنيان يعني اقتصادي كه در آن دانش به عنوان يكي از نهادهاي اصلي توليد مد نظر قرار مي گيرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) افزود: تجلي دانش در اقتصاد دانش بنيان مربوط به دو محور است؛ محور اول بهره وري در اقتصاد مي باشد زيرا هر جا دانش ورود پيدا مي كند، فرآيندها و مكانيسم ها را تقويت مي كند. محور دوم مربوط به توليد محصولات دانش بنيان است، چون كه در توليد اين محصولات از دانش روز و تكنولوژي بالا استفاده مي شود.

عبدالملكي در ادامه به تبيين اقتصاد مقاومتي پرداخت و گفت: كشور ما درگير يك جنگ اقتصادي مي باشد كه ابعاد داخلي و خارجي مختلفي دارد و راه حل آن عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي است. در مقابل ديدگاه اقتصاد مقاومتي، ديدگاهي مطرح است به نام اقتصاد مذاكراتي كه تعامل با جهان را راه حل اصلي مي داند و هنوز اين ديدگاه در كشور حاكم مي باشد.

اين استاد دانشگاه مطرح كرد: در پشتوانه اقتصاد مذاكراتي، دو ديدگاه اشتباه وجود دارد: اول اينكه همه مشكلات كشور را ناشي از تحريم هاي خارجي بدانيم در حاليكه كمتر از 20 درصد مشكلات كشور خارجي است و 80 درصد مسائل مربوط به داخل مي باشد. دومين ديدگاه اين است كه همين 20 درصد از مشكلات خارجي با مذاكره حل خواهد شد كه با توجه به برجام و تشديد جريان تحريم ها، اين ديدگاه نيز باطل است.

عبدالملكي در ادامه گفت: اگر اين موضوع را مردم و مسئولين مربوطه بپذيرند كه اقتصاد مقاومتي راه حل اقتصاد كشور است، حال اين سوال مطرح است كه تعريف اقتصاد مقاومتي چيست؟ اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در شرايط دشواري، تهديد و دشمني به اهداف خود برسد.

عبدالملكي بيان كرد: اهداف اقتصاد مقاومتي كه مستخرج از قانون اساسي، بيانات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب مي باشد، عبارتند از: استقلال اقتصادي، رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي. استقلال اقتصادي به معناي تعامل با جهان از موضع قدرت است و قدرت اقتصادي زماني حاصل مي شود كه اقتصاد دانش بنيان در كشور تقويت شود.

عبدالملكي گفت: برنامه ريزي فرهنگي و برنامه ريزي اقتصادي دو عمليات در طراحي نظام اقتصاد مقاومتي مي باشد كه تقويت فرهنگ جهادي ركن اساسي براي برنامه ريزي فرهنگي و تقويت توليد ملي ركن مهم برنامه ريزي اقتصادي است.

وي افزود: نوآوري در كشور زماني عملياتي مي شود كه ساختارهاي موجود تغيير كنند و براي اين كار بايد ظرفيت ها شناخته و خصومت هاي اقتصادي شناسايي شوند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) بيان كرد: خصومت هاي اقتصادي معاصر به خارجي و داخلي تقسيم مي شوند كه در خصومت هاي اقتصادي خارجي مي توان به تحريم ها و نفوذ اشاره كرد. هدف آنها از تحريم، فلج كردن اقتصاد ايران مي باشد ولي به گفته اقتصاد دانان غربي و طراحان تحريم ها، تحريم ها اثر نخواهد داشت زيرا وابستگي اقتصاد ايران به خارج 10 درصد است و بايد 90 درصد را در داخل پيگيري كنيم.

وي گفت: ناكارآمدي هاي داخلي كه چشم اميدي براي دشمنان انقلاب است عبارت است از: 1- رفتار نامناسب مصرفي كه احتكار خانگي كالا، ولع افزايش مصرف، اصرار بر مصرف كالاهاي خارجي را شامل مي شود. 2- رفتار نامناسب توليدي كه كاهش توليد، احتكار كالا و افزايش بي رويه قيمت ها را در برمي گيرد. 3- رفتار نامناسب برخي مسئولين كه بي توجهي به دانش و منطق علمي، بي برنامگي و عدم ثبات سياست ها را شامل مي شود.

عبدالملكي در پايان گفت: الگوي مقابله با دشمنان، رفع خصومت هاي داخلي است كه در بالا به آنها اشاره شد و از اين طريق مي توان به الگوي اقتصاد مقاومتي رسيد تا انقلاب اسلامي به قله برسد و به تبع آن همه ي دشمني ها تمام خواهد شد زيرا كشوري كه به اقتدار كامل و پيشرفت برسد، هيچ كشوري نمي تواند به او زور بگويد و براي آن كشور مانع ايجاد كند.

حجم : 16690
عرض : 179
ارتفاع : 169
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.08 )
  خوب   ( درصد  : 6.69 )
  متوسط   ( درصد  : 12.10 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.13 )