بازارچه مجازي طرح هاي اقتصاد مقاومتي


بازارچه مجازی طرح های اقتصاد مقاومتی
3.4/5 امتياز (52)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.03 )
  خوب   ( درصد  : 6.85 )
  متوسط   ( درصد  : 12.07 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.05 )