دوشنبه 1399/04/30 - 11:51
میثم عبدالهی

۲۹۲ واحد مسکونی مددجویی استان کرمانشاه با مشارکت سپاه و کمیته امداد و به صورت نمادین در شهرستان سنقر و کلیایی افتتاح شد.