آرشیو خبر

اشتغال‌ آفرینی تعاونی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، تعاونـی شـهید حجتـی در روسـتای گاوبنـده شهرسـتان کرمانشاه واقع شده است. در ابتدا قرار بود این تعاونی به عنوان یک صندوق قرض الحسنه فعالیت داشـته باشـد اما…

کارآفرینی با 20 هزار تومان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، سـخن از کارآفرینـی و ایجـاد اشـتغالزایی سـبب میشـود عموما ً ذهـن همـه مـا بـه سـوی سـرمایه زیـاد و پس اندازهـای میلیـاردی مـی رود. در ایـن بیـن در شهرسـتان…

در برابر نزول قد علم کردیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، ۱۱ سـال پیش در سـال 1389 روزی که خانمها دسـت به دسـت هم داده و تصمیـم گرفتنـد هیـات حضـرت زینـب س را در شهرسـتان میانـه بـه مدیریت خانم معصومه صفیخانی…

اول آموزش می‌دهم بعد وام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، صندوق قرض الحســنه چلانه در روستای گهواره شهرستان داالهو استان کرمانشاه واقع شده است این صندوق به منظور فعالیتهای کشاورزی توسط خانم الهام نادری تأسیس شده…

وام مخصوص اشتغال کولبران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، پیرانشـهر یکـی از شـهرهای مرزی استان آذربایجان غربی اسـت. اهالـی ایـن شهرسـتان ً کولبـر هسـتند؛ یعنـی در طـول مـرزی عمدتـا سـال بارهـای سـنگین را بـر روی دوش…