آرشیو خبر

ترویج سنت قرض‌الحسنه یکی از راهکارهای نجات اقتصاد کشور است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، از سـال 1397 سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و توانمند سـازی مناطـق محـروم و حـذف بروکراسـی بانک هـا بـا حضـور تسـهیل گـران در مناطـق…

همت زنان سیستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از اسـتان های محـروم کشـور اسـت هرچند که مسئولان کشوری سعی کرده اند کمی از گرد محرومیت این اسـتان بکاهنـد امـا بـاز به نسـبت…

نرخ بیکاری صفر در یانچشمه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، صحبـت از کرونـا و مرگومیرهـای ناشـی از آن جـزو خبرهـای داغ امـروزه همـه جهـان اسـت. همـه مـا در تلاش هسـتیم تـا بـا خانه نشـینی بتوانیـم خانـواده خـود را از…

آموزش و اشتغال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، هرگاه سـخن از کارآفرینی و ایجاد اشـتغالزایی سـبب می شـود عموما ذهن همه ما به سوی سرمایه زیاد و پس اندازهای میلیاردی می رود. در این بین در شهرستان اهر با وجود…

احیای چکن‌ دوزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، صنـدوق حضـرت رقیـه سلام الله علیهـا هماننـد دیگـر صندوق هـای تشکیل شـده زیـر نظـر بسـیج سـازندگی بـرای کمـک معیشـت مـردم و بـرای اشـتغال ایجـاد شـده است.…

افتتاح ۱۳۰ کارگاه اشتغالزا خرد خانگی برخواسته از صندوق های قرض الحسنه خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، دراولین روزهفته دفاع مقدس با حضورسردارمحمد زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشورکارگاه تولید چیپس میوه شهرستان قاینات به نمایندگی از ۱۳۰ کارگاه اشتغال خرد خانگی…

مشاغل خانگی استان خراسان رضوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی، شهرسـتان نیشـابور در اسـتان خراسـان رضوی واقع شـده اسـت. نام این شهرستان با نام فیروزه گره خرده است و هر وقت نام نیشابور به گوش میرسد نام فیروزه نیز…

صندوق خانوادگی که بزرگ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، گنـاوه یکـی از شهرسـتان های اسـتان بوشـهر اسـت. اهالـی ایـن شهرسـتان بیشـتر بـه کار کشـاورزی مشـغولند و صیـد و صیـادی هـم از دیگـر مشـاغل مردمـان ایـن…

تجلیل از برترین شرکت تعاونی های استان سمنان در سال 1400

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ در مراسمی با حضور  معاون اقتصادی استاندار، از شرکت‌های تعاونی‌ برتر استان سمنان در سال 1400 تقدیر به عمل آمد. در این مراسم شرکت تعاونی…

رونمایی از نشریه منهای نفت (3) با حضور سردار زهرایی در فارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان فارس، در حاشیه نشست شورای اطلاع‌رسانی بسیج سازندگی استان فارس و آئین انعقاد تفاهم نامه روایت هنرمندانه از جهاد موفق گروه های جهادی با حضور سردار زهرایی…