با حمایت بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی صورت گرفت
موفقیت یکی از اهالی روستای حیدرآباد قم که با کمک بسیج سازندگی توانسته به سود مناسبی از راه پرورش غاز دست یابد، جوانان روستا را به فعالیت در بخش تولید ترغیب کرده است.